Thủ tục hành chính > Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử > Chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Phát thành truyền hình và thông tin di động

Đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030

Ngày cập nhật: 21/06/2017 8:38:44 SA

Lần xem: 78  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030
  Nghị quyết Về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030
  Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
  QĐ Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
  Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Kế hoạch Thông tin đối ngoại trung hạn của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015- 2017
  Kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị
  QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bản tỉnh Quảng Trị
  QĐ Quy định mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị