Trang chủ > Trang chi tiết.
 |   -  Đăng Nhập    


 

V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017

Ngày cập nhật: 30/06/2017 8:43:27 SA

Kính gửi:  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

Thực hiện văn bản số 2747/UBND-VX ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 (sau đây gọi tắt là dự thảo Kế hoạch).

 Để có cơ sở bổ sung, hoàn thiện dự thảo kế hoạch trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.quangtri-ict.gov.vn (mục Văn bản trao đổi/ Văn bản dự thảo).

Văn bản góp ý của quý cơ quan xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 11/7/2017 theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị - Số 51 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị; đồng thời gửi bản điện tử về hộp thư phongqlcntt@quangtri.gov.vn. Sau thời hạn trên, nếu quý cơ quan chưa tham gia ý kiến thì xem như đồng ý với nội dung dự thảo Kế hoạch.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

File văn bản: KHDVC17.doc

Lần xem: 194  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Dự thảo kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018
  V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017
  V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  V/v xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị