Trang chủ > Trang chi tiết.
 |   -  Đăng Nhập    


 

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT tỉnh

Ngày cập nhật: 26/08/2014 8:41:46 SA

New Page 1

QUY CHẾ

Quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị.

 (Ban hành kèm theo Quyết định số   /2014/QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

 

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chi tiết việc quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là cán bộ chuyên trách CNTT) trong các cơ quan nhà nước (CQNN) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ chuyên trách CNTT tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị; cán bộ, công chức tại các Phòng hoặc Trung tâm chuyên môn về CNTT tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị; cán bộ quản lý nhà nước về CNTT và cán bộ vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu và dịch vụ công CNTT của Tỉnh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ được hiểu như sau:

1. Mạng nội bộ (LAN): là mạng tin học được thiết lập bằng cách kết nối các máy tính trong cùng một cơ quan, đơn vị và cùng một trụ sở, nhằm chia sẽ tài nguyên, thiết bị dùng chung (như tập tin, máy in, máy quét…), phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó và trao đổi thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý hành chính nhà nước giữa các phòng ban thuộc cơ quan, đơn vị.

2. Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh: là mạng tin học được thiết lập bằng cách kết nối giữa Trung tâm Tin học (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) với các mạng nội bộ (LAN) của các cơ quan, đơn vị thông qua mạng viễn thông; đồng thời kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và trao đổi thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý

1. Công tác quản lý cán bộ chuyên trách CNTT tuân thủ các quy định chung về quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh. Quy chế này cụ thể hóa một số quy định quản lý liên quan đến nghiệp vụ CNTT.

2. Cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ chuyên trách CNTT chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, toàn diện các hoạt động của các cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan mình.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, quản lý về mặt nghiệp vụ CNTT trong công tác quản lý các cán bộ chuyên trách CNTT.

3. Mức độ quản lý, yêu cầu, tiêu chuẩn đặt ra đối với cán bộ CNTT tùy thuộc vào mức độ, tầm quan trọng về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan đang công tác.

Chương 2.

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ

Điều 5. Công tác tuyển dụng

1. Khi tuyển dụng cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan đơn vị, ngoài việc đáp ứng những điều kiện của pháp luật hiện hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức còn phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT hoặc một ngành học tương đương phù hợp với công tác ứng dụng và quản trị hệ thống CNTT; ưu tiên có thêm các chứng chỉ chuyên môn như: CCNA, Aptech…

b) Có kỹ năng vận hành hệ thống mạng LAN, WAN, hệ thống thư điện tử (Email), dịch vụ Web và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng.

2. Trong trường hợp cơ quan, đơn vị đã có Trung tâm hoặc Phòng chuyên môn về CNTT thì căn cứ các điều kiện nêu tại khoản 1 Điều này, Thủ trưởng cơ quan có quyết định phân công cán bộ chuyên trách triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tại cơ quan, đơn vị mình và chịu sự quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 6. Công tác quản lý cán bộ chuyên trách

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh sau khi tuyển dụng cán bộ chuyên trách CNTT có trách nhiệm phân công giao nhiệm vụ bằng hình thức Quyết định bố trí công tác theo dõi hoạt động CNTT và quản lý cán bộ này theo quy định tại đơn vị mình.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý về mặt chuyên môn nghiệp vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN; phối hợp với Sở Nội vụ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị này.

Chương 3.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND các huyện, thị xã và thành phố; quản lý thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN đối với cán bộ chuyên trách CNTT của các cơ quan, đơn vị này.

2. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các chiến lược, kế hoạch, đề án đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, góp phần phát triển chương trình CNTT của Tỉnh.

3. Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ về quản trị, vận hành, khai thác mạng LAN, mạng WAN, hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp, các phần mềm dùng chung, hệ thống thông tin hoạt động phục vụ lãnh đạo; tổ chức tập huấn, chuyển giao đầy đủ, có tính hệ thống thông tin ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị.

4. Hàng năm có kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát công tác vận hành mạng; phổ biến những thông tin mới về công tác vận hành, phối hợp triển khai các phần mềm ứng dụng trên mạng; tổ chức tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức nâng cao và chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách CNTT của Tỉnh.

5. Trình UBND tỉnh ban hành các quy chế, quy định về an toàn an ninh mạng; triệu tập, tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện quy chế, quy định về an toàn an ninh mạng, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Thông tin và Truyền thông, Luật CNTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT của Tỉnh.

6. Theo dõi, báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tại các cơ quan, đơn vị theo chủ trương của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông. Phối hợp các cơ quan, đơn vị đánh giá thi đua, xét khen thưởng đối với cán bộ chuyên trách CNTT.

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức, quản lý, phân công trách nhiệm, điều động, khen thưởng, nâng lương, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật và xử lý vi phạm đối với cán bộ chuyên trách CNTT theo các quy định của pháp luật hiện hành và Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các CQNN, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. Riêng các nội dung có liên quan đến việc đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT thì lấy ý kiến nhận xét của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Căn cứ chủ trương của UBND tỉnh, trên cơ sở tham mưu của cán bộ chuyên trách CNTT tại cơ quan, đơn vị mình; Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định ban hành các quy định, quy chế quản lý, vận hành các ứng dụng CNTT (bao gồm hạ tầng mạng và các phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN) và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị mình.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là người chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thông tin và đảm bảo tính chính xác của thông tin khi cập nhật và truyền trên mạng WAN của Tỉnh; chịu trách nhiệm về phân công công việc cho cán bộ chuyên trách CNTT để quản trị tốt mạng máy tính tại đơn vị.

4. Xây dựng hồ sơ, quy chế về quản lý, khai thác mạng LAN, các thiết bị mạng, thiết bị CNTT tại cơ quan, đơn vị.

5. Tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách CNTT của đơn vị được làm việc phù hợp với nhiệm vụ được giao (trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, không gian và thời gian làm việc); được tham gia đầy đủ các đợt đào tạo, tập huấn về CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hoặc cử đi đào tạo nghiệp vụ theo các chương trình phù hợp.

6. Áp dụng chế độ phụ cấp và ưu đãi (nếu có) đối với cán bộ được phân công chuyên trách CNTT theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ chuyên trách CNTT

1. Thực hiện đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một người cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành, cũng như những quy định khác của cơ quan công tác; ngoài ra phải tham mưu và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan đang công tác, Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN.

2. Phối hợp tổ chức triển khai đề án tin học hóa của cơ quan, đơn vị (nếu có) để đề xuất, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống các phần mềm phục vụ tin học hóa, kế hoạch triển khai quản lý vận hành, đào tạo tin học cho cán bộ công chức tại cơ quan, đơn vị mình; tham mưu ban hành các nội quy, quy chế quản trị các hệ thống thông tin.

3. Quản trị và đảm bảo hệ thống mạng LAN tại cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định; xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trong triển khai ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị. Không được tiết lộ những bí mật liên quan đến hệ thống thông tin của cơ quan khi chưa được cấp trên cho phép. Không được lợi dụng vai trò, vị trí công tác của mình để thực hiện các hành vi xâm nhập, tấn công, đánh cắp thông tin hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng đến an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước. Khi cần thiết và được sự cho phép của cấp có thẩm quyền, cán bộ công nghệ thông tin có thể thực hiện việc nghiên cứu, rà soát lỗi bảo mật của hệ thống thông tin.

4. Quản trị và đảm bảo các phần mềm dùng chung, hệ thống thư điện tử công vụ, trang thông tin điện tử, các cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyên ngành khác hoạt động ổn định, thông suốt. Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành các quy chế, tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn triển khai ứng dụng các hệ thống thông tin theo chủ trương của UBND tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông tại cơ quan, đơn vị mình.

5. Thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu thực tế công việc tại cơ quan côn g tác. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao và chuyên sâu về ứng dụng CNTT do UBND tỉnh hoặc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

6. Phát huy tính sáng tạo, linh động để tham mưu đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN.

7. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin và giữ mối liên hệ với Trung tâm CNTT và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông), Trung tâm Tin học (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị đang công tác.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ

Điều 10. Chế độ thông tin báo cáo

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng các mẫu báo cáo chuyên môn; trên cơ sở đó, định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm, cán bộ chuyên trách CNTT có nhiệm vụ báo cáo cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình và cho Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả tham mưu, nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ tin học hóa tại cơ quan, đơn vị đang công tác.

2. Cán bộ chuyên trách CNTT có nhiệm vụ thống kê, báo cáo về công nghệ thông tin định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo đơn vị đang công tác.

3. Cán bộ chuyên trách CNTT có nhiệm vụ báo cáo kịp thời cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình và tham mưu cho thủ trưởng cơ quan báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông khi xảy ra các sự cố gây mất an toàn, an ninh thông tin làm thay đổi hoặc phá hủy hệ thống thông tin có liên quan đến hoạt động của đơn vị mình.

Điều 11. Công tác đánh giá

1. Định kỳ hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch tổ chức đánh giá khả năng triển khai ứng dụng CNTT phục vụ tin học hóa tại các cơ quan, đơn vị công tác; căn cứ trên các yếu tố khách quan và chủ quan, xem xét đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT.

2. Việc đánh giá được tổ chức hàng năm và thực hiện vào cuối năm để đánh giá năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức làm căn cứ bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện các chính sách khác.

Chương 5.

CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 12. Công tác khen thưởng, kỷ luật

Cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ khen thưởng, kỷ luật theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và của cơ quan.

Chương 6.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; cán bộ chuyên trách CNTT công tác tại các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.


File toàn văn: CV 470 19.8.2014.doc

Lần xem: 832  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Dự thảo kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2018
  V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017
  V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017
  V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
  V/v xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
  Góp ý dự thảo Quyết định Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị