Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện

Ngày cập nhật: 04/01/2018 8:16:33 SA

Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng chính quyền điện tử của các địa phương; cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng và tổ chức đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử tại cấp huyện, cấp xã; làm cơ sở để chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương về ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử các cấp; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần cụ thể hóa mô hình chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã.

Nội dung đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã, bao gồm: đánh giá về điều kiện sẵn sàng xây dựng mô hình chính quyền điện tử, cơ sở hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực CNTT và môi trường chính sách về ứng dụng CNTT. Nội dung đánh giá kết quả chính quyền điện tử gồm 04 nhóm tiêu chí bao gồm: nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch); nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác; nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch; nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm. UBND cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm khảo sát, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu báo cáo về mức độ Chính quyền điện tử hàng năm theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

THIỆN ĐẠT

Lần xem: 31  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh
  Đào tạo nâng cao kiến thức quản trị mạng và khai thác thông tin cho cán bộ, công chức tỉnh Quảng Trị