Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện

Ngày cập nhật: 04/01/2018 8:16:33 SA

Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng chính quyền điện tử của các địa phương; cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng và tổ chức đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử tại cấp huyện, cấp xã; làm cơ sở để chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương về ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử các cấp; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần cụ thể hóa mô hình chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã.

Nội dung đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã, bao gồm: đánh giá về điều kiện sẵn sàng xây dựng mô hình chính quyền điện tử, cơ sở hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực CNTT và môi trường chính sách về ứng dụng CNTT. Nội dung đánh giá kết quả chính quyền điện tử gồm 04 nhóm tiêu chí bao gồm: nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch); nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác; nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch; nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm. UBND cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm khảo sát, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu báo cáo về mức độ Chính quyền điện tử hàng năm theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

THIỆN ĐẠT

Lần xem: 268  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước