Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Quảng Trị tăng 10 bậc về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông

Ngày cập nhật: 30/03/2017 4:49:26 CH

Vào lúc 14h30 ngày 22/3/2017 tại Bộ Thông tin và Truyên thông - Số 18 Nguyễn Du - Hà Nội, Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2016 chính thức được công bố. Theo đó, Quảng Trị xếp vị trí thứ 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và tăng 10 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2015.

Báo cáo Vietnam ICT Index là một trong những tài liệu thường niên quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam, nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức và chuyên gia trên cả nước; năm 2016 là năm thứ 11 Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Tin học Việt Nam thực hiện báo cáo này. So với các năm trước, Báo cáo Vietnam ICT Index 2016 có sự thay đổi, cải tiến mạnh mẽ về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính nhằm đảm bảo bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) tại Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đồng thời cũng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về đánh giá, xếp hạng chính phủ điện tử.

Chỉ số Vietnam ICT Index 2016 được kết cấu theo hệ thống chỉ tiêu của Liên Hợp Quốc bao gồm 3 chỉ số thành phần chính gồm: Hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng nhân lực và Ứng dụng CNTT; bỏ chỉ số môi trường - chính sách đồng thời loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp và cập nhật bổ sung các chỉ tiêu mới góp phần đẩy mạnh hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới. Theo Báo cáo Vietnam ICT Index 2016, Quảng Trị xếp vị trí thứ 47/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT (giảm 10 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2015); xếp vị trí thứ 28/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về hạ tầng nhân lực CNTT (tăng 04 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2015) và xếp vị trí thứ 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về triển khai ứng dụng CNTT (tăng 19 bậc so với Báo cáo Vietnam ICT index 2015).

Năm 2016 là cũng là năm đầu tiên Vụ CNTT phối hợp với Hội Tin học Việt nam trong việc xây dựng và công bố Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT  (Vietnam IT Industry Index) Việt Nam  trên cơ sở tách từ Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT Việt Nam (Vietnam ICT Index) và đánh giá cho 63 địa phương trên cả nước. Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT gồm 3 chỉ số chính: Chỉ số sản xuất CNTT, Chỉ số dịch vụ CNTT và Chỉ số kinh doanh CNTT nhằm phản ánh  kết quả sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ CNTT của các doanh nghiệp,  đồng thời phản ánh quy mô, năng lực cũng như giá trị đóng góp của CNTT cho ngân sách Nhà nước và xã hội. Theo Báo cáo Vietnam ICT Index 2016, mặc dù Quảng Trị không thuộc nhóm 40 địa phương dẫn đầu về chỉ số Vietnam IT Industry Index, song Quảng Trị xếp vị trí thứ 09/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về quy mô doanh nghiệp CNTT và xếp vị trí thứ 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về thu nhập bình quân của lao động CNTT. Việc đánh giá chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT các địa phương trên cả nước giúp đưa ra một bức tranh vừa tổng thể, vừa chi tiết về tình hình phát triển CNTT Việt Nam, một trong những ngành có sự tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Ngoài ra, việc xây dựng và công bố chỉ số này định kỳ cũng sẽ giúp các tỉnh tăng cường hoạt động thống kê trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, từ đó xây dựng ngành công nghiệp CNTT của địa phương tiếp tục lớn mạnh trong những năm tới.

Với kết quả xếp hạng trên, nhằm cải thiện chỉ số phát triển và ứng dụng CNTT - TT và xây dựng chính quyền điện tử thành công tại Quảng Trị trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật CNTT của xã hội và hạ tầng kỹ thuật CNTT của cơ quan nhà nước); đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT và phát triển hạ tầng nhân lực CNTT tại địa phương.

                                                                        THIỆN ĐẠT 

Lần xem: 298  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh