Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 10/10/2016 4:34:32 CH

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 4142/KH-UBND về  thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của tỉnh và chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2020, Quảng Trị triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, trên nhiều lĩnh vực; ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là các lĩnh vực liên quan nhằm phục vụ nhân dân như giáo dục, y tế, quản lý đất đai, môi trường, giao thông, điện, thủy lợi, hạ tầng đô thị và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân; từng bước xây dựng hạ tầng thông tin hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông, đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho mọi đối tượng; kết nối băng rộng trên phạm vi toàn tỉnh; sử dụng có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng và các chương trình, ứng dụng dùng chung của các cơ quan Đảng và Nhà nước; từng bước hình thành và phát triển công nghiệp CNTT, đặc biệt là công nghiệp phần mềm; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới nội dung, phương thức dạy và học, thúc đẩy xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc gia cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu triển khai có hiệu quả ứng dụng CNTT để phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

          Kế hoạch hành động của UBND tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ chính bao gồm: Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại; ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả; phát triển công nghiệp CNTT, kinh tế tri thức; phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, Internet và tăng cường hợp tác.

  Thiện Đạt

Lần xem: 887  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị