Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh.

Ngày cập nhật: 31/08/2016 1:44:54 CH

Ngày 29/8/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, mục đích của Quy chế này là nhằm giảm thiểu được các nguy cơ gây mất an toàn thông tin và đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan, đơn vị bao gồm: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố;  UBND các xã, phường, thị trấn.

Sở thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về các nguy cơ mất an toàn, an ninh hệ thống thông tin; tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Quy chế này và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của cơ quan, đơn vị mình.

Khi có sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn thông tin; các cơ quan, đơn vị phải kịp thời chỉ đạo khắc phục ngay, ưu tiên sử dụng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kỹ thuật chuyên trách trong cơ quan, đơn vị và thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp biết; trường hợp không khắc phục được sự cố thì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp trên quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia sử dụng và khai thác các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế, quy trình nội bộ về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng của đơn vị cũng như các quy định khác của pháp luật về nội dung này. Khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố mất an toàn, an ninh thông tin mạng phải báo cáo kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên trách công nghệ thông tin của đơn vị mình để kịp thời ngăn chặn và xử lý; phải nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm về an toàn, an ninh thông tin.

Quy chế gồm 5 chương và 19 điều, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Thiện Đạt


Lần xem: 946  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước