Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

UBND tỉnh Quảng Trị công bố kết qủa đánh giá xếp hạng Quang Tri ICT Index 2015

Ngày cập nhật: 23/07/2016 8:20:55 SA

Ngày 22/7/2016, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản số 104/BC-UBND Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2015 (gọi tắt là Quang Tri ICT Index 2015).

          Quang Tri ICT Index 2015 được cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh thu thập, kiểm tra số liệu, tổ chức đánh giá và xếp hạng theo các tiêu chí đã được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. Mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được đánh giá, xếp hạng trên cơ sở khai báo của các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và đối chiếu với số liệu theo dõi, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông trong năm để đánh giá xếp hạng. Việc đánh giá, xếp hạng được thực hiện dựa trên 4 tiêu chí, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật CNTT, hạ tầng nhân lực CNTT, ứng dụng CNTT, môi trường tổ chức - chính sách và được tổ chức theo hai nhóm đối tượng chính bao gồm: 20 sở, ban, ngành và 10 huyện, thị xã, thành phố. Các tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT bám sát theo các quy định của Nhà nước tại các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng CNTT như Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011,... và những định hướng, mục tiêu của các kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Theo Báo cáo kết qủa đánh giá của UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh là 03 đơn vị dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT tại các sở, ban ngành; thành phố Đông Hà, huyện Vĩnh Linh và huyện Hải Lăng là 03 địa phương dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT tại các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2016 là năm thứ ba, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và tham mưu Báo cáo Kết qủa đánh giá, xếp hạng Quang Tri ICT index. Báo cáo sẽ được gửi đến các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và phát triển Chính quyền điện tử, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Thiện Đạt

Lần xem: 954  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị