Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015

Ngày cập nhật: 08/12/2015 8:45:29 SA

Ngày 08/12/2015; tại thành phố Đông Hà, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức cấp phát và tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015. Tham dự có lãnh đạo, cán bộ văn thư các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với việc phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng nhân lực CNTT, nhiều ứng dụng CNTT được triển khai rộng rãi trong hoạt động các cơ quan nhà nước, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong quản lý, gửi và nhận văn bản qua mạng; qua đó đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tuy nhiên tình hình, mức độ ứng dụng CNTT vẫn còn tụt hậu xa so với nhiều địa phương khác trong cả nước. Việc ứng dụng CNTT chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH-HĐH đất nước, cũng như yêu cầu về hội nhập quốc tế và khu vực; vai trò động lực và tiềm năng to lớn của CNTT chưa được phát huy mạnh mẽ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

          Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đối tượng tham gia nắm bắt được những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như vấn đề đảm bảo an toàn thông tin và cơ sở pháp lý trong triển khai ứng dụng chữ ký số; biết được hệ thống chứng thực số với mật mã khóa công khai, chứng thực số, chứng thư số, các thành phần và mô hình hoạt động của hệ thống chứng thực số, ứng dụng chữ ký số và mật mã dữ liệu; biết được cách sử dụng và quản lý chữ ký số… Hội nghị tập huấn đã góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

                                                            Thiện Đạt

Lần xem: 1132  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước