Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Vai trò và nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông đối với việc điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam

Ngày cập nhật: 22/11/2011 9:51:39 SA

Ngày nay, việc xuất hiện các sự cố mạng Internet đã gây mất an toàn thông tin cho nhiều tổ chức và cá nhân khi tham gia họat động trên mạng Internet; đặc biệt là sự xuất hiện của các sự cố mạng Internet mang tính chất nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng và lan nhanh đã phá họai nhiều hệ thống mạng máy tính và mạng Internet, gây thiệt hại đến nhiều hệ thống thông tin trên mạng Internet và ảnh hưởng lớn đến họat động của nhiều tổ chức, cá nhân. Ngày 04/10/2011, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã ký ban hành Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam. Theo đó Sở Thông tin và Truyền thông là thành viên có nghĩa vụ tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông họat động theo nguyên tắc đảm bảo bí mật theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân gặp sự cố (trừ khi gặp sự cố đặc biệt có liên quan đến nhiều đối tượng khác); việc trao đổi thông tin trong mạng lưới phải được thực hiện bằng một họăc nhiều hình thức khác nhau như công văn, điện thọai, e.mail hoặc fax. Sở Thông tin và Truyền thông có quyền được chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tham gia các họat động diễn tập ứng cứu sự cố, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về các hoạt động ứng cứu sự cố; có nhiệm vụ báo cáo định kỳ về họat động tiếp nhận và xử lý sự cố 6 tháng một lần cho cơ quan điều phối; cũng như việc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan điều phối hoặc khi phát hiện ra các sự cố có tính chất nghiệm trọng.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm công bố địa chỉ tiếp nhận thông báo sự cố trên trang thông tin điện tử của Sở; cử nhân sự là đầu mối tham gia ứng cứu sự cố theo quy định tại Điều 4 và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các thông báo sự cố theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

Ngoài ra, sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ xây dựng và hướng dẫn việc thực hiện họat động ứng cứu sự cố trong phạm vi và trách nhiệm của mình; phối hợp và hỗ trợ họat động ứng cứu khẩn cấp sự cố trong phạm vi trách nhiệm và địa bàn họat động của đơn vị khi có yêu cầu từ cơ quan điều phối.

Thông tư 27/2011/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011; là phương tiện giúp các tổ chức, cá nhân có cơ hội được khắc phục các sự cố mạng máy tính tại địa phương; đảm bảo thông tin được an toàn và hoạt động thông suốt, góp phần đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các tổ chức, cá nhân.

Thiện Đạt – QL. CNTT

Lần xem: 741  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước