Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 10/11/2014 8:08:27 SA

Ngày 6 và 7/10/2014; tại thành phố Đông Hà, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức cấp phát và tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. Tham dự có lãnh đạo, cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin (CNTT), cán bộ văn thư các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với việc phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng nhân lực CNTT, nhiều ứng dụng CNTT được triển khai rộng rãi trong hoạt động các cơ quan nhà nước, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong quản lý, gửi và nhận văn bản qua mạng; qua đó đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tuy nhiên vẫn còn tụt hậu xa so với nhiều địa phương khác trong cả nước. Việc ứng dụng CNTT chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH-HĐH đất nước, cũng như yêu cầu về hội nhập quốc tế và khu vực; vẫn còn mang tính hình thức, chưa thiết thực và gây lãng phí; vai trò động lực và tiềm năng to lớn của CNTT chưa được phát huy mạnh mẽ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

          Hội nghị tập huấn nhằm giúp đại biểu nắm bắt được những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như vấn đề đảm bảo an toàn thông tin và cơ sở pháp lý trong triển khai ứng dụng chữ ký số; biết được hệ thống chứng thực số với mật mã khóa công khai, chứng thực số, chứng thư số, các thành phần và mô hình hoạt động của hệ thống chứng thực số, ứng dụng chữ ký số và mật mã dữ liệu; biết được cách sử dụng và quản lý chữ ký số… Hội nghị tập huấn đã góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thiện Đạt

Lần xem: 1137  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị