Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Dự thảo Quy chế thuê dịch vụ CNTT trong CQNN

Ngày cập nhật: 22/07/2014 2:40:17 CH

Bộ Thông tin và Truyền thông đang chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. 

Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo Quy chế gồm 4 chương, 26 điều, bên cạnh những quy định chung, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề xuất những quy định cụ thể về việc lập và phê duyệt kế hoạch, dự án thuê, sử dụng cũng như thực hiện kế hoạch, dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước...

Danh mục dịch vụ CNTT khuyến khích cơ quan nhà nước đi thuê

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra 2 phương án đề xuất Danh mục dịch vụ công nghệ thông tin khuyến khích cơ quan nhà nước đi thuê.

                               

Ảnh minh họa

Ở phương án 1, Bộ đề xuất quy định theo nhóm dịch vụ công nghệ thông tin. Cụ thể, Danh mục dịch vụ công nghệ thông tin khuyến khích cơ quan nhà nước thuê, sử dụng bao gồm: 1- Nhóm dịch vụ điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông tin; 2- Nhóm dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin; 3- Nhóm dịch vụ tích hợp hệ thống, quản lý ứng dụng; 4- Nhóm dịch vụ thiết kế, duy trì trang, cổng thông tin điện tử; 5- Nhóm dịch vụ lắp đặt, nâng cấp, bảo hành, bảo trì về công nghệ thông tin; 6- Nhóm dịch vụ cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; 7- Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin; 8- Nhóm dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin; 9- Nhóm dịch vụ an toàn thông tin; 10- Nhóm dịch vụ phần mềm; 11- Nhóm dịch vụ nội dung số; 12- Dịch vụ chăm sóc khách hàng; 13- Dịch vụ gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin.

Phương án 2, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất quy định theo hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể, Danh mục hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên thực hiện dưới hình thức thuê, sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm: Thuê đường truyền kết nối mạng; Thuê chỗ (hosting) đặt máy chủ hoặc trang, cổng thông tin điện tử; thuê, sử dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin bao gồm máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, hệ thống mạng máy tính và các trang thiết bị khác; Cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin, các phần cứng, phần mềm, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp của cơ quan, tổ chức nhà nước như hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, hệ thống quản lý thông tin tổng thể, hệ thống họp, hội nghị trực tuyến, hệ thống thư điện tử, hệ thống xác thực người dùng, chứng thực điện tử và chữ ký số và các hệ thống ứng dụng khác.

Bên cạnh đó, Danh mục cũng bao gồm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp như các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các hệ thống công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, các hệ thống tiếp nhận ý kiến, đối thoại, hỏi đáp trực tuyến và các hệ thống ứng dụng cung cấp dịch vụ khác; các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, mạng máy tính; các hoạt động phòng chống virus, đảm bảo an toàn thông tin; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động hướng dẫn sử dụng, chuyển giao về công nghệ thông tin; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin khác.

Dự thảo nêu rõ, ở phương án này, căn cứ tình hình thực tế, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành chi tiết Danh mục dịch vụ công nghệ thông tin khuyến khích cơ quan nhà nước đi thuê.

Trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương

Tại dự thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương đối với việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết: yêu cầu, tiêu chí đánh giá chung đối với dịch vụ công nghệ thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước; hướng dẫn về điều kiện, yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước; khảo sát, đánh giá, lập và công bố danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu, điều kiện cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước để các cơ quan, tổ chức thuê dịch vụ làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

Bộ Tài Chính có trách nhiệm hàng năm cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí kinh phí cho việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hàng năm cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí kinh phí cho việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước. UBND cấp tỉnh cũng có trách nhiệm hàng năm cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí kinh phí cho việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.

Để xem toàn văn và góp ý vào dự thảo, xin mời bấm vào đây.

                                                                                                  (Nguồn: mic.gov.vn)

Lần xem: 940  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh