Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 11/03/2014 10:53:57 SA

Việc quản lý đầu tư ứng dụng CNTT phải bảo đảm nguyên tắc đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; các nội dung đầu tư ứng dụng CNTT bằng nguồn vốn sự nghiệp phải phù hợp với Điều 7 của Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; việc sử dụng kinh phí thực hiện theo đề cương và dự toán chi tiết được người có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư các dự án ứng dụng CNTT đã có trong kế hoạch ứng dụng CNTT được duyệt hoặc đã có quyết định chủ trương đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý; ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư các dự án ứng dụng CNTT do cấp tỉnh quản lý có tổng mức đầu tư dưới 03 tỷ đồng sau khi được UBND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư bằng văn bản. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thẩm định Hồ sơ thiết kế sơ bộ các dự án ứng dụng CNTT do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (trừ các dự án do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư). Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tổ chức thẩm định đề cương và dự toán chi tiết.

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thiện Đạt

Lần xem: 1521  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh
  Đào tạo nâng cao kiến thức quản trị mạng và khai thác thông tin cho cán bộ, công chức tỉnh Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh
  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt 3)
  Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017