Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020

Ngày cập nhật: 11/03/2014 10:58:05 SA

Theo đó lộ trình đến cuối năm 2013, các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phải được liên kết hoặc tích hợp vào trang thông tin điện tử của tỉnh; tất cả các dịch vụ công có sử dụng biểu mẫu phải đạt mức độ 2 trên trang thông tin điện tử của tỉnh. Thông qua trang thông tin điện tử của tỉnh; các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tìm thấy trực tiếp hoặc gián tiếp (qua đường liên kết tích hợp đến trang thông tin điện tử của từng cơ quan) những thông tin về thủ tục hành chính và các biểu mẫu liên quan để thực hiện.

Đến cuối năm 2015, có 58 dịch vụ công trọng điểm được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên trang thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan liên quan. Ngoài 58 dịch vụ công đưa ra, những cơ quan có nhu cầu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phải đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình UBND tỉnh cho chủ trương lập dự án để triển khai thực hiện.

Định hướng đến năm 2020, tiếp tục triển khai từng bước hết tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn lại trong số 1.937 thủ tục hành chính của tỉnh; nghiên cứu, lựa chọn một số dịch vụ công đang ở mức độ 3 để nâng cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các cơ quan ban ngành từ cấp huyện trở lên có trang/cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; mỗi sở, ngành và địa phương còn lại phải cung cấp ít nhất 3 dịch vụ công mức độ 3 theo lĩnh vực mình quản lý.

Thiện Đạt

Lần xem: 934  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước