Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    

Nội dung chi tiết

Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020

Ngày cập nhật: 11/03/2014 10:58:05 SA

Theo đó lộ trình đến cuối năm 2013, các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phải được liên kết hoặc tích hợp vào trang thông tin điện tử của tỉnh; tất cả các dịch vụ công có sử dụng biểu mẫu phải đạt mức độ 2 trên trang thông tin điện tử của tỉnh. Thông qua trang thông tin điện tử của tỉnh; các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tìm thấy trực tiếp hoặc gián tiếp (qua đường liên kết tích hợp đến trang thông tin điện tử của từng cơ quan) những thông tin về thủ tục hành chính và các biểu mẫu liên quan để thực hiện.

Đến cuối năm 2015, có 58 dịch vụ công trọng điểm được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên trang thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan liên quan. Ngoài 58 dịch vụ công đưa ra, những cơ quan có nhu cầu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phải đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình UBND tỉnh cho chủ trương lập dự án để triển khai thực hiện.

Định hướng đến năm 2020, tiếp tục triển khai từng bước hết tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn lại trong số 1.937 thủ tục hành chính của tỉnh; nghiên cứu, lựa chọn một số dịch vụ công đang ở mức độ 3 để nâng cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các cơ quan ban ngành từ cấp huyện trở lên có trang/cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; mỗi sở, ngành và địa phương còn lại phải cung cấp ít nhất 3 dịch vụ công mức độ 3 theo lĩnh vực mình quản lý.

Thiện Đạt

Lần xem: 811  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh
  Đào tạo nâng cao kiến thức quản trị mạng và khai thác thông tin cho cán bộ, công chức tỉnh Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh
  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt 3)
  Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017