Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh

Ngày cập nhật: 11/03/2014 1:52:12 CH

ICT index Quảng Trị được xây dựng dựa trên 4 chỉ tiêu chính đó là: chỉ số hạ tầng kỹ thuật CNTT, chỉ số ứng dụng CNTT, chỉ số nguồn nhân lực CNTT và chỉ số môi trường tổ chức – chính sách cho CNTT.

Việc xây dựng ICT Index Quảng Trị phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin và các chỉ tiêu thống kê của tỉnh; các chỉ tiêu báo cáo phải đúng với thực tế, phù hợp với tổ chức và nguồn lực đơn vị báo cáo. Số liệu báo cáo đảm bảo khai thác từ chính các cơ sở dữ liệu và các văn bản của đơn vị. Chế độ báo cáo đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo giữa các kênh thông tin báo cáo khác. Việc đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT sẽ được thực hiện dựa trên thang điểm của mỗi tiêu chí đánh giá do các đơn vị cung cấp.

ICT index Quảng Trị được đánh giá và công bố hàng năm là cơ sở để một mặt phản ánh mức độ quan tâm của lãnh đạo các đơn vị đến việc ứng dụng và phát triển CNTT; mặt khác giúp UBND tỉnh hoạch định các chính sách phát triển CNTT đồng bộ hơn, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin; qua đó đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thiện Đạt

Lần xem: 863  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
  Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
  UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
  Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị