Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2018

Ngày cập nhật: 17/01/2018 8:35:34 SA

Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3508/KH-UBND về Cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Quảng Trị đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2018; Cải cách thể chế hành chính nhà nước; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách hành chính công; Hiện đại hóa nền hành chính và Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kế hoạch đưa ra 7 giải pháp thực hiện cải cách hành chính trong năm 2018 bao gồm: Xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của mình; Xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính của từng sở, ban, ngành địa phương phải bám sát mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chung của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 6 nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (gắn với thực hiện một cửa điện tử), xác định rõ thời gian hoàn thành; phân công cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức thực hiện; Coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính đối với các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp để tạo ra sự đồng thuận chung trong toàn xã hội để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về cải cách hành chính cho cán bộ quản lý, công chức làm công tác cải cách hành chính, đặc biệt công chức làm công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt cho cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Lấy kết quả việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước làm cơ sở để đánh giá, sử dụng, đề bạt và khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của cán bộ, công chức trong phạm vi quản lý; Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành cính theo quy định để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính; Tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá, nhận xét về trách nhiệm phục vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Bảo đảm đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh đạt hiệu quả, đặc biệt cho thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ phận một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông


                     Tin, ảnh: LỆ THỦY

Lần xem: 302  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018
  Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025”
  UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2018)
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông
  Tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2018 tại Quảng Trị
  Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội năm 2018
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thông tin và Truyền thông
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018