Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn mới tại Quảng Trị


Ngày cập nhật: 14/10/2020 4:07:53 CH

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn gồm:

- Về mặt bằng sản xuất: Được hưởng các chính sách theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn; Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh cho các cơ sở ngành nghề nông thôn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư có cam kết di dời và các khu, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp-làng nghề theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 28/2020/NĐ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

          - Về đầu tư, tín dụng: Đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được hưởng các chính sách quy định tại Điều 8 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn; ngoài ra, các cơ sở ngành nghề nông thôn có dự án phát triển sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ cấp bù lãi suất tiền vay từ ngân sách địa phương.

 

Gây dựng trang trại theo mô hình VAC ở thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh - Ảnh: Bình Minh

 

- Về xúc tiến thương mại: Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các cơ sở ngành nghề nông thôn theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn.

          - Về Khoa học công nghệ: Cơ sở ngành nghề nông thôn khi thực hiện các hoạt động ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ được ưu tiên hỗ trợ theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐN ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025.

          - Về Đào tạo nhân lực: Các cơ sở ngành nghề nông thôn và làng nghề trực tiếp mở lớp truyền nghề: Áp dụng thực hiện theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành danh mục, mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đối với các ngành nghề không quy định tại Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị thì áp dụng theo các văn bản pháp luật liên quan khác nếu có. Hàng năm, rà soát, xác định nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn theo từng nghề và cấp trình độ đào tạo; mức chi phí đào tạo đối với từng nghề để đề xuất UBND tỉnh phê duyệt lại cho phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành, lĩnh vực và giảm nghèo bền vững; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề của nghệ nhân, thợ thủ công được trả tiền công giảng dạy theo số lượng thực tế. Đối với nghệ nhân cấp tỉnh với mức chi tối thiểu 80.000 đồng/giờ tối đa không quá 500.000 đồng/buổi; đối với thợ thủ công mức chi tối thiểu 50.000 đồng/giờ nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/buổi; nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách đảm bảo từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, các chương trình dự án có liên quan và các nguồn hợp pháp khác.

          - Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn: Đối tượng hỗ trợ xây dựng dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn tỉnh. Nội dung chi hỗ trợ dự án, nguyên tắc ưu tiên, kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ áp dụng theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 12 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án đối với ngân sách Trung ương và không quá 200 triệu đồng/dự án đối với ngân sách tỉnh.

                                                                                    Lệ Thủy

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn mới tại Quảng Trị (14/10/2020)
Thực hiện mô hình nuôi vịt biển sinh sản (14/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (14/10/2020)
Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Trị (14/10/2020)
Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều (14/10/2020)
Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (14/10/2020)
Những thay đổi lớn về chủ trương giảm nghèo (14/10/2020)
Vĩnh Linh giảm nghèo đa chiều và những mục tiêu mới (8/9/2020)
Hướng Hóa: Hỗ trợ người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy (8/9/2020)