Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

Phấn đầu cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn dưới 5,5%


Ngày cập nhật: 04/08/2020 4:45:14 CH

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, an ninh lương thực, nhà ở an toàn, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh... và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Cây cà phê góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều gia đình ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Internet

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 từ 1-1,5%, cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5,5%, cuối năm 20230 còn dưới 4,5%, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2025 tăng lên 1,5 lần so với năm 2021.

Trong giai đoạn này, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo tại huyện nghèo giảm bình quân hàng năm từ 4-4,5%, cuối giai đoạn còn dưới 25%, đến năm 2030 còn dưới 20%, thu nhập đến năm 2025 tăng gấp 2 lần so với năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025 còn dưới 35%, đến năm 2030 còn dưới 30% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số.

                                                                                 MÂY MÂY

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn mới tại Quảng Trị (14/10/2020)
Thực hiện mô hình nuôi vịt biển sinh sản (14/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (14/10/2020)
Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Trị (14/10/2020)
Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều (14/10/2020)
Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (14/10/2020)
Những thay đổi lớn về chủ trương giảm nghèo (14/10/2020)
Vĩnh Linh giảm nghèo đa chiều và những mục tiêu mới (8/9/2020)
Hướng Hóa: Hỗ trợ người dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy (8/9/2020)