Trang chủ > Xuất bản
 |   -  Đăng Nhập    

Xuất bản

TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tổ chức ban hành

Ngày có hiệu lực

1

03/2015/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

06/03/2015

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/05/2015

2

23/2014/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

29/12/2014

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/02/2015

3

60/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định về hoạt động in

19/06/2014

Chính phủ

01/11/2014

4

04/2011/TTLT-BTTTT-BTC

Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

10/01/2011

Liên bộ, Ngành

24/02/2011

5

159/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

12/11/2013

Chính phủ

01/01/2014

6

105/2006/NÐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

22/09/2006

Chính phủ

21/10/2006

7

100/2006/NÐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

21/09/2006

Chính phủ

17/10/2006

8

63/2006/QÐ-

BVHTT

Ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm

02/08/2006

Bộ Văn hóa - Thông tin

23/08/2006

9

61/2006/TT-

BVHTT

Hướng dẫn in các thông tin trên lịch

15/06/2006

Bộ Văn hóa - Thông tin

19/07/2006

10

79/2005/TT-

BVHTT

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

08/12/2005

Bộ Văn hóa - Thông tin

 

 

 

31/12/2005

11

19/2013/QH13

Luật Xuất bản

20/11/2012

Quốc hội

01/07/2013

12

53/2003/QÐ-

BVHTT

Ban hành Quy chế xuất bản bản tin

04/09/2003

Bộ Văn hóa - Thông tin

24/09/2003

13

24/2003/NÐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

13/03/2003

Chính phủ

18/04/2003

14

28/2002/QÐ-

BVHTT

Ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

21/11/2002

Bộ Văn hóa - Thông tin

 

06/12/2002

15

88/2002/NÐ-CP

Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

07/11/2002

Chính phủ

07/12/2002

16

16/2012/QH13

Luật Quảng cáo

21/06/2012

Quốc hội

01/01/2013

17

08/2001/NÐ-CP

Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

22/02/2001

Chính phủ

09/03/2001

18

81/1998/NÐ-CP

Về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

01/10/1998

Chính phủ

16/10/1998

19

71/NQ-CP

Về việc đơn giản hóa Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

27/12/2010

Chính Phủ

27/12/2010

20

169/2013/TTLT/

BTC-BTTTT

Quy định chế độ thù lao đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu

15/11/2013

Bộ Tài chính-Bộ Thông tin và Truyền thông

01/01/2014

21

68/2006/QĐ-BTC

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

06/12/2006

Bộ Tài chính

21/12/2006

(15 ngày ra công báo)

22

85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT

Hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

18/12/2008

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Bộ Thông tin và Truyền thông

15/01/2009

23

38/2007/QĐ-TTg

Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

20/3/2007

Thủ tướng Chính phủ

15/4/2007

24

195/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản

21/11/2013

Chính phủ

01/03/2014

25

13/2012/TT-

BTTTT

Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

30/7/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/9/2012