Tin hoạt động

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021


Ngày cập nhật: 28/12/2020 1:41:08 CH

Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5959/KH-UBND về việc cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021. Theo đó, mục đích của Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công vụ; duy trì, nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh.

          Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như:

Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch; đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 14/02/2018 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh; tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình của Kế hoạch số 84-KH/TU, Kế hoạch số 86-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; ban hành mới hoặc điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của các bộ, ngành…

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử: Các cấp, các ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, bám sát các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030” ; tập trung nguồn lực xây dựng thành phố Đông Hà là đô thị thông minh; duy trì, nâng cấp hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Trị, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên…

Ngoài ra, Kế hoạch còn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm khác như: Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công.

Theo chức năng, nhiệm vụ và các nội dung trong Kế hoạch, các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông là chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC nhà nươc của tỉnh năm 2021, hướng dẫn Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể dục thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC bằng các hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan hướng dẫn, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

                                                                                                      QUỲNH NHƯ

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (13/1/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 (28/12/2020)
UBND tỉnh Quảng Trị họp báo về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020 (25/12/2020)
Tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Quảng Trị (11/12/2020)
Tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (7/12/2020)
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới (4/12/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tổ chức buổi nói chuyện về chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư (16/11/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong thời gian tới (5/11/2020)