Tin hoạt động

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong thời gian tới


Ngày cập nhật: 05/11/2020 10:50:27 SA

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong những năm qua không ngừng được triển khai và thu được nhiều kết quả tích cực. Đây cũng là một trong các nội dung được các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là bước đột phá trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với nội dung chương trình tổng thể công tác CCHC hàng năm.

Các nội dung về CCHC được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, tạo sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhân dân như: Kết hợp, lồng ghép tuyên truyền về CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua các cuộc họp, hội nghị, tập huấn giao ban hàng tháng, quý và năm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương; trên các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, điểm tin của các cơ quan thông tấn báo chí; các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương thường xuyên cập nhật đưa tin về công tác CCHC, nêu gương các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác CCHC; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về CCHC... Thông qua công tác tuyên truyền về CCHC, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC của tỉnh.

Bên cạnh đó, thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuyên truyền cổ động trực quan về CCHC, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn tỉnh”, gương “Người tốt - việc tốt”, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người CB, CC, VC trong toàn tỉnh tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố, từ đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền còn một số hạn chế, đó là: Hiện nay, hoạt động tuyên truyền ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn về công tác CCHC còn hạn chế. Tài liệu tuyên truyền về công tác CCHC đến người dân còn ít, chưa được biên dịch sang tiếng dân tộc, nội dung tuyên truyền về CCHC trên hệ thống thông tin cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp, thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tin, truyền thông đôi lúc chưa tích cực, chưa thật sự hiệu quả...

Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền cải cách hành chính đạt hiệu quả cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trong cung cấp thông tin tuyên truyền CCHC; gắn với làm tốt công tác thông tin, phổ biến về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát thực hiện nhiệm vụ CCHC; tổ chức tuyên truyền CCHC thông qua ngôn ngữ các dân tộc thiểu số. Tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình mới đang thực hiện thí điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC; biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, vướng mắc; thái độ, hành vi, ứng xử không đúng mực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Thời gian tới chú trọng đa dạng hoá công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức với các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ và cần được triển khai sâu rộng, qua đó tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin và truyền thông nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC. Đồng thời, gắn công tác tuyên truyền CCHC với thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng thực hiện quy ước, hương ước tại các địa phương; chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn nội dung, tổ chức sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; thông qua tổ chức các cuộc thi viết, hội thi sân khấu hoá, phát hành tờ rơi tuyên truyền… Qua đó thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

                                                                        LỆ THỦY

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tổ chức buổi nói chuyện về chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư (16/11/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong thời gian tới (5/11/2020)
Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (5/10/2020)
Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (5/10/2020)
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (30/7/2020)
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (6/7/2020)
UBND tỉnh làm việc với Sở TTTT (22/5/2020)
Ủng hộ ngành Y tế và các Đồn Biên phòng phòng, chống dịch COVID-19 (10/4/2020)