Tin hoạt động

Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 05/10/2020 7:57:59 SA

Cải cách hành chính (CCHC) được xem như đòn bẩy cho sự phát triển, kết quả của sự tăng trưởng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân song CCHC chắc chắn là một nhân tố, một yếu tố động lực góp phần giảm bớt chi phí xã hội, chi phí ngân sách, tháo gỡ những khó khăn, mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển, tạo ra sức hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước… Một điều cần khẳng định của CCHC nhà nước của giai đoạn 2011-2020 là tính thực chất trong quá trình thực hiện với những bước đi, những giải pháp trọng tâm, tạo ra một diện mạo mới về thể chế; thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Về Cải cách thể chế: Cải cách thể chế luôn được coi trọng trong tiến trình thực hiện công tác cải cách hành chính; Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị luôn tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành. Do đó, đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp; tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm Sở đều ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản sau khi được kiểm tra, rà soát, phát hiện sai sót đã kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp.

          Về Cải cách thủ tục hành chính: Giai đoạn 2011-2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 12 Quyết định về công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT;hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông đều ban hành Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; công khai minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận và thực hiện; Giảm thiểu tối đa chi phí thời gian, tài chính, công sức trong việc thực hiện TTHC. Công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính đang áp dụng tại Sở theo quy định.

Sở thực hiện niêm yết, công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính trên Trang tin thông tin điện tử của Sở; Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của tỉnh. Tiếp tục triển khai ứng dụng “Một cửa điện tử” tại Sở. Lựa chọn các dịch vụ công phù hợp để đưa vào cung cấp mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống Bưu điện. Phối hợp với Bưu điện hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được áp dụng, quản lý và thực hiện trên phần mềm quản lý liên kết, kết nối giữa các phòng ban với Ban giám đốc, giữa Sở TTTT với các sở ngành liên quan và liên thông với bộ phận một cửa nhằm tạo môi trường công khai, rõ ràng và có trách nhiệm trong giải quyết công vụ, thủ tục hành chính của người dân.Sở thường xuyên phát phiếu lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của khách hàng về việc giải quyết TTHC tại Sở, đa số các ý kiến đều hài lòng với thái độ, năng lực của cán bộ công chức, tính minh bạch trong giải quyết TTHC, thời gian giải quyết và sự tuân thủ đúng quy trình thực hiện các TTHC.

Về Cải cách tổ chức bộ máy: Công tác triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở, các phòng và đơn vị trực thuộc, đảm bảo thật sự gọn nhẹ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả: Văn phòng đã tham mưu Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở theo hướng tinh gọn, hợp lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở. Đã xây dựng Đề án sáp nhập các phòng bên trong của Sở và tổ chức triển khai thực hiện;xây dựng Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở. Ban hành, rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị: Văn phòng đã tham mưu các quy chế, quy định: quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, quy chế dân chủ….        

Về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đã bố trí, sắp xếp con người một cách hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cử 09 công chức dự thi nâng ngạch; Hàng năm, tổ chức đánh giá xếp loại công chức, viên chức đúng quy định. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ. Công tác Thi đua –Khen thưởng thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

          Hàng năm, Sở đều xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đặc biệt, trước tình hình một số cán bộ lãnh đạo các phòng  của Sở đang được đào tạo hoàn thiện các văn bằng về chính trị… Ban Giám đốc Sở đã chủ động sắp xếp cử cán bộ được theo học các lớp một cách hợp lý, nhưng vẫn hoàn thành được các nhiệm vụ được giao; đồng thời Ban Giám đốc Sở động viên, tạo điều kiện để cán bộ công chức có thời gian tự học ngoài giờ, nhằm nâng cao trình độ về tin học và ngoại ngữ với quyết tâm thực hiện tốt tiêu chuẩn hoá các chức danh của cán bộ.

          Về Cải cách tài chính công: Phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm gắn với nhiệm vụ được giao và kết quả đầu ra; triển khai các phương án tự chủ tài chính để tạo điều kiện cho Sở và đơn vị sự nghiệp tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đồng thời chủ động trong việc triển khai kế hoạch sử dụng ngân sách và nguồn thu sự nghiệp hiệu quả.Thực hiện tốt công tác khóa sổ kế toán và xử lý kinh phí cuối năm, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán, lập quyết toán ngân sách hành năm và công khai quyết toán hàng năm. Triển khai thực hiện việc tiết kiệm dự toán chi thường xuyên, tiết kiệm chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, điện thoại, xăng dầu… Thực hiện chi đúng, chi đủ, đảm bảo kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị, quản lý thu, chi công quỹ đúng quy trình, quy phạm đảm bảo các quy định của nhà nước về hồ sơ, chứng từ và thủ tục thanh quyết toán, cán bộ công chức, viên chức có ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản nhà nước. Thực hiện tốt chi trả lương và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn. Điều chỉnh bổ sung kịp thời khi có biến động về số lượng, nâng lương, bổ nhiệm. Kết sổ đúng thời hạn cho các trường hợp nghỉ hưu và chuyển công tác.

          Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Sở đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị. Trung tâm đã xây dựng phương án tự chủ theo Công văn số 283/STTTT-VP ngày 29/5/2017 về việc báo cáo phương án tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ thẩm định, theo đó đề xuất  đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động.

Về hiện đại hóa hành chính: Đến nay, cán bộ quản lý và công chức của Sở và đơn vị sự nghiệp được trang bị đầy đủ máy tính đảm bảo điều kiện làm việc, phục vụ công tác chuyên môn. Sở được dự án Wordbank (ngân hàng thế giới) trang bị hệ thống máy chủ, hệ thống Mạng Lan, và máy trạm đáp ứng nhu cầu lưu trữ và cung cấp dịch vụ cho các sở ban ngành trên toàn tỉnh đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành rà soát, số hóa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tính đến nay Sở đã cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến 3 và 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh.Cung cấp đầy đủ các thông tin quy định về TTHC của sở, đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Sở đã hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia 9001: 2015, nhờ vậy chất lượng công việc không ngừng được nâng cao, các TTHC được thực hiện khoa học, chặt chẽ; cải thiện được mối quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng chức năng của Sở và giữa Sở với cơ quan khác trong hệ thống hành chính. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức và hạn chế những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực của một số cán bộ, công chức, sự trì trệ của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC… góp phần tích cực vào kết quả công tác CCHC của Sở nói riêng, của tỉnh nói chung.

Bên cạnh những thành tích đạt được còn có những tồn tại hạn chế trong cải cách hành chính:

Hệ thống văn bản QPPL của ngành Thông tin và Truyền thông thay đổi thường xuyên, liên tục nên phải thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định.

Cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chưa thường xuyên được tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện thủ tục hành chính và nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính; cán bộ làm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải kiêm nhiệm.

Việc cử cán bộ đến Trung tâm hành chính thường trực trong lúc đó hồ sơ phát sinh rất ít và hầu hết các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, 4 gây lãng phí nguồn nhân lực.

Một số định hướng về cải cách hành chính cho giai đoạn tiếp theo:

Một là: cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL.Coi trọng việc hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tiếp tục tham mưu chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, chất lượng văn bản được ban hành theo hướng ngày càng nâng cao.

Hai là: Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền đưa ra những thủ tục hành chính nhiều năm không phát sinh hồ sơ.

Ba là: rà soát tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, công chức, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với CBCC theo quy định hiện hành.

Bốn là: Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ và đào tạo sau đại học.Tiếp tục quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa cả bề rộng lẫn chiều sâu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ cải cách hành chính. Lãnh đạo Sở luôn xác định đây là một nhiệm vụ, một nhu cầu bức thiết trong xây dựng và cũng cố bộ máy. Tiếp tục quán triệt giáo dục tư tưởng để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Năm là: Tiếp tục khai thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về cơ cấu tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.Thực hiện tốt dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu của Sở, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và công khai trong việc chi tiêu ngân sách. Thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh và của cơ quan về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính.

Sáu là: Áp dụng việc chỉ đạo, điều hành công tác qua trang thông tin điện tử. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc minh bạch thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, tăng mức cung cấp dịch vụ công để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từng bước thực hiện giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan, sử dụng thư nội bộ trong trình, duyệt văn bản hành chính, trừ các trường hợp văn bản mật theo quy định tại Quy chế văn thư lưu trữ, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở.Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước gắn với công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, gắn với công tác an toàn và bảo mật thông tin. Tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3 và 4) nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh phục vụ người dân và doanh nghiệp.Hỗ trợ các cơ quan nhà nước tiếp tục triển khai diện rộng mô hình một cửa điện tử nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành và cải cách thủ tục hành chính.Triển khai ứng dụng chữ ký số trong hoạt động các cơ quan nhà nước.

PHƯƠNG THẢO

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (5/10/2020)
Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (5/10/2020)
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (30/7/2020)
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (6/7/2020)
UBND tỉnh làm việc với Sở TTTT (22/5/2020)
Ủng hộ ngành Y tế và các Đồn Biên phòng phòng, chống dịch COVID-19 (10/4/2020)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thông tin và Truyền thông (10/1/2020)
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/1/2020)