Tin hoạt động

Một số giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị năm 2019


Ngày cập nhật: 23/05/2019 1:53:57 CH

Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, các doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ Thông tin nói riêng luôn được lãnh đạo tỉnh và ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Trị (TT&TT) quan tâm, chú trọng, cơ bản tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp đóng trên địa bàn; tuy nhiên, việc nghiên cứu để có “Một số giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị năm 2019” là việc làm hết sức thiết thực và hữu ích.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 2745/KH-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020; ngay từ đầu năm, Sở TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-STTTT ngày 16/01/2019 về việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để triển khai thực hiện.

Tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn

Quá trình triển khai đã thể hiện rõ nét sự tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời của Sở TT&TT cho các doanh nghiệp trong việc tư vấn, hỗ trợ pháp lý, tiếp cận các tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao. Mặt khác, đã nâng cao năng lực cho cán bộ tham mưu về pháp lý tại các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành một cách thiết thực, hiệu quả.

Sở TT&TT thực sự quan tâm và luôn coi trọng việc hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm tăng cường chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đã tổ chức biên soạn, cung cấp thông tin có hệ thống cho Trang thông tin điện tử của Sở và sắp tới là Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp Quảng Trị về pháp luật doanh nghiệp; pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, pháp luật khởi nghiệp; về tình hình, kết quả giải quyết của tỉnh đối với các kiến nghị của doanh nghiệp; giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; đã tổ chức các hội nghị, tập huấn giới thiệu văn bản pháp luật; duy trì, phát triển Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh; trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tiếp cận các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước thuận lợi nhất.

Việc thực hiện giải đáp và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức như giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật đã được Sở TT&TT thực hiện chu đáo, có chất lượng cao; trong đó, ưu tiên thực hiện bằng hình thức giải đáp thông qua mạng điện tử trên Website của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc giải đáp pháp luật được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, giải đáp bằng văn bản, qua điện thoại, mạng Internet, giải đáp thông qua chuyên mục “Giải đáp pháp luật” trên trang thông tin điện tử của Sở; thông qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật được thực hiện thông qua người trực tiếp thực thi công vụ của Sở, trong đó có đội ngũ thanh tra và chuyên viên của các phòng chuyên môn trong các đợt thanh, kiểm tra trực tiếp tại các doanh nghiệp; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp.

Công tác tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được Sở TT&TT quan tâm, chú trọng. Sở là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc hoàn thiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành, Sở có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư pháp tổng hợp xem xét, sửa đổi.

Sở TT&TT đã chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm trên một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, đưa tin đồn thất thiệt, nói xấu, thông tin sai sự thật mà các doanh nghiệp phản ánh; nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc xử dụng mạng xã hội và yêu cầu đối tượng không tái phạm.

         Hoặc việc phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông, Sở TT&TT đã tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng như: dùng chung hạ tầng, ngầm hóa, chỉnh trang cáp, chuyển đổi trạm BTS từ trạm cồng kềnh sang không cồng kềnh (thân thiện) nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, nâng cấp, tối ưu hạ tầng mạng lưới đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống và trong công tác PCTT-TKCN, an ninh - quốc phòng; giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS), miễn giấy phép xây dựng đối với trạm không cồng kềnh và trạm cồng kềnh ở ngoài đô thị. Ngoài ra, không phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chỉ cần văn bản chấp thuận vị trí của UBND cấp huyện.

Về hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Bưu chính cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm và có trách nhiệm đối với các doanh nghiệp một cách thiết thực.

          Sở TT&TT đã kịp thời phát hiện các vướng mắc, sơ hở của cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, từ đó có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Đồng thời để thiết thực giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật thì Sở phải khắc phục được các hạn chế, bất cập phát sinh và tồn tại trong thực tiễn, trong đó, công tác thanh, kiểm tra phải xử lý triệt để, không có tình trạng chồng chéo, trùng lặp về công tác thanh, kiểm tra trên địa bàn.

 Hiện tại, Sở TT&TT đã thực hiện 100% số hóa và xử lý trên phần mềm một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp. Phần mềm một cửa điện tử của Sở đã kết nối liên thông với Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tiếp của tỉnh. Toàn bộ có 41 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.quangtri-ict.gov.vn; dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.quangtri.gov.vn. trong đó có: 12 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 22 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 100% các thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian làm hài lòng doanh nghiệp và người dân đến giao dịch công tác… Có thể nói, Sở TT&TT đã có một số giải pháp thiết thực để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước thuận lợi nhất.


Kiểm tra thực hiện ngầm hóa, chỉnh trang cáp thông tin

Kiểm tra hoạt động báo chí, xuất bản, in ấn và phát hành

Một số giải pháp  

Một là, thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế của đơn vị mình theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; và đội ngũ cán bộ pháp chế tại các doanh nghiệp đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định.

Hai là, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nghiên cứu, xây dựng chuyên mục riêng về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Ba là, tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết về công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

Bốn là, tiếp tục giao các phòng chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong quá trình tư vấn, giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Năm là, không ngừng cải cách hành chính; kịp thời báo cáo Sở Tư pháp kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định để kịp thời tổng hợp, xử lý…

Công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp của Sở TT&TT từ đầu năm đến nay đã góp phần tích cực giúp các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh có hiệu quả, qua đó góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

                                             Bài và ảnh:  Trần Quang

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (5/10/2020)
Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (5/10/2020)
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (30/7/2020)
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (6/7/2020)
UBND tỉnh làm việc với Sở TTTT (22/5/2020)
Ủng hộ ngành Y tế và các Đồn Biên phòng phòng, chống dịch COVID-19 (10/4/2020)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thông tin và Truyền thông (10/1/2020)
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/1/2020)