Tin hoạt động

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018


Ngày cập nhật: 17/10/2018 8:38:54 SA

Trong năm qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, các doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ Thông tin nói riêng đã được lãnh đạo tỉnh và ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Trị quan tâm, chú trọng, cơ bản tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/3/2012 về việc ban hành quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Kế hoạch số 2745/KH-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020; nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Sở TT&TT Quảng Trị đã thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kịp thời tiếp cận các tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Để triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2018, Sở TT&TT Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-STTTT ngày 12/4/2018 về việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Qua gần một năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, rõ nét là đã nâng cao năng lực cho cán bộ tham mưu về pháp lý tại các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành; tiếp tục kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ pháp chế tại các doanh nghiệp đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định; hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm tăng cường chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đã xây dựng được tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; đã tổ chức các hội nghị, tập huấn giới thiệu văn bản pháp luật; duy trì, phát triển Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh; trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tiếp cận các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước thuận lợi nhất.

Sở TT&TT đã thực hiện giải đáp và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức như giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Trong đó, ưu tiên thực hiện bằng hình thức giải đáp thông qua mạng điện tử trên Website của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sở TT&TT đã tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Sở là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi các quy định của pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn, bổ sung những vấn đề mới phát sinh trong quá trình hoạt động quản lý với các cơ quan Trung ương đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan Trung ương. Khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc hoàn thiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành, Sở TT&TT có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư pháp tổng hợp xem xét sửa đổi.

 Để đảm bảo các nội dung kế hoạch đã được ban hành, thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, Sở TT&TT đã nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp cụ thể như: Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nghiên cứu, xây dựng chuyên mục riêng về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ để doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết về công tác hỗ trợ pháp lý Doanh nghiệp; Giao các phòng chuyên môn tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu cho lãnh đạo Sở và tổng hợp báo cáo cho Sở Tư pháp để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định; Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với Phòng Tư pháp của địa phương trong việc tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đối với các trường hợp có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ban, ngành trên địa bàn; Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế của đơn vị mình theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương gửi Sở TT&TT hàng quý, hàng năm theo định kỳ để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp; Chỉ đạo các doanh nghiệp ngành TT&TT tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan để tổ chức thực hiện; cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ pháp lý khi Sở TT&TT yêu cầu.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tư vấn, giải đáp pháp luật, Sở TT&TT đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp nhận yêu cầu, giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Việc giải đáp pháp luật được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, giải đáp bằng văn bản, qua điện thoại, mạng Internet, giải đáp thông qua chuyên mục “Giải đáp pháp luật” trên trang thông tin điện tử của Sở TT&TT; thông qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật được thực hiện thông qua người trực tiếp thực thi công vụ của Sở TT&TT, trong đó có đội ngũ thanh tra và chuyên viên của các phòng chuyên môn trong các đợt thanh kiểm tra trực tiếp tại các doanh nghiệp; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp.

 Việc một số trang thông tin điện tử trên mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, đưa tin đồn thất thiệt, nói xấu, thông tin sai sự thật mà các doanh nghiệp đã phản ánh, đề nghị Sở TT&TT giải quyết và xử lý vi phạm đều được Sở yêu cầu gỡ bỏ; đồng thời, Sở TT&TT đã chấn chỉnh, nhắc nhở các đối tượng vi phạm nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc xử dụng mạng xã hội và không tái phạm. Mặt khác, đối với doanh nghiệp Sở TT&TT đề nghị cần phải có thái độ chuyên nghiệp, văn minh, cầu thị trong việc chăm sóc khách hàng; có trách nhiệm giải quyết dứt điểm mọi thắc mắc của khách hàng khi có sự phản hồi về chất lượng về sản phẩm của mình phân phối trên thị trường, tránh để tình trạng gây bức xúc cho khách hàng dẫn đến tình trạng vi phạm.

            Hoặc việc phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân và chính quyền địa phương là rất cần thiết, Sở TT&TT đã tạo điều kiện, trợ giúp cho các doanh nghiệp về mặt pháp lý để phát triển hạ tầng viễn thông một cách đồng bộ, đảm bảo chất lượng tín hiệu được phủ sóng với chất lượng tốt nhất. Sở đã tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng như: dùng chung hạ tầng, ngầm hóa, chỉnh trang cáp, chuyển đổi trạm BTS từ trạm cồng kềnh sang không cồng kềnh (thân thiện) nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, nâng cấp, tối ưu hạ tầng mạng lưới đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống và trong công tác PCTT-TKCN, an ninh - quốc phòng; giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS), miễn giấy phép xây dựng đối với trạm không cồng kềnh và trạm cồng kềnh ở ngoài đô thị. Ngoài ra, không phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chỉ cần văn bản chấp thuận vị trí của UBND cấp huyện.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Bưu chính cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm và có trách nhiệm đối với các doanh nghiệp một cách thiết thực.

          Đối với cấp phép hoạt động in ấn, Sở TT&TT đã chỉ đạo Phòng chuyên môn hướng dẫn cho những đơn vị có nhu cầu in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm và in xuất bản phẩm, thể hiện toàn bộ nhu cầu của đơn vị mình trong 1 Đơn xin cấp phép và sau đó căn cứ vào Đơn xin cấp phép của đơn vị đó để Sở thực hiện chỉ cấp 1 Giấy phép. Cách làm này đã giảm được phiền hà cho doanh nghiệp, vừa cải cách được thủ tục hành chính, thực hiện đúng chủ trương “Năm Doanh nghiệp 2018” của tỉnh (theo quy định có 02 bộ thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép hoạt động in gồm Giấy phép hoạt động in và Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm).         

          Sở TT&TT đã kịp thời đề nghị Đội liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương không kiểm tra đối với địa bàn Quảng Trị trong năm 2018 vì kế hoạch hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Trị 2018 được phê duyệt trên cơ sở đã được Thanh tra tỉnh Quảng Trị rà soát và có văn bản trả lời là không có sự chồng chéo về thanh, kiểm tra giữa Thanh tra tỉnh và các đơn vị và không có sự chồng chéo giữa các đơn vị với nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhằm thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh Quảng Trị: Mỗi doanh nghiệp trên địa bàn không thanh, kiểm tra quá 01 lần trong 01 năm…

 Hiện tại, 100%  thủ tục hành chính của Sở TT&TT đã được số hóa và xử lý trên phần mềm một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, góp phần thực hiện tốt về công tác cải cách thủ tục hành chính. Phần mềm một cửa điện tử của Sở đã kết nối liên thông với Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tiếp của tỉnh. Toàn bộ có 49 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.quangtri-ict.gov.vn; dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.quangtri.gov.vn. trong đó có: 12 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 22 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 100% các thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian làm hài lòng doanh nghiệp và người dân đến giao dịch công tác.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp của Sở TT&TT Quảng Trị trong năm 2018 đã góp phần tích cực giúp các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh có hiệu quả, qua đó góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm nay và những năm tiếp theo.

                                                         Trần Quang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (5/10/2020)
Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (5/10/2020)
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị (30/7/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (30/7/2020)
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (6/7/2020)
UBND tỉnh làm việc với Sở TTTT (22/5/2020)
Ủng hộ ngành Y tế và các Đồn Biên phòng phòng, chống dịch COVID-19 (10/4/2020)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thông tin và Truyền thông (10/1/2020)
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/1/2020)