Công nghệ thông tin

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 28/12/2020 10:02:36 SA

           Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5807/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

          Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Quảng Trị cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị đáp ứng các tiêu chí cơ bản của đô thị thông minh, tập trung ưu tiên các lĩnh vực trọng yếu như: Y tế, giáo dục, du lịch, giao thông, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính quyền điện tử, Internet băng thông rộng phủ 100% đến các xã. Phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP).

Định hướng đến năm 2030: Quảng Trị phủ sóng mạng di động 5G, mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử; triển khai đồng bộ hệ thống các dịch vụ thiết yếu thông minh để phục vụ người dân như: Điện, nước, ngân hàng, thương mại, điện tử, du lịch, môi trường, quy hoạch và nhà ở đô thị… thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu lớn của đô thị thông minh; các đô thị lớn trên địa bàn tỉnh đạt hoặc tiệm cận các tiêu chí đô thị thông minh. Kinh tế số chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh.

             Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động đạt mức khá của cả nước.

            Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh đã đưa ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm:

             Thứ nhất, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

            Thứ hai, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn của tỉnh để hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia chuyển đổi số và cuộc CMCN 4.0.

            Thứ ba, phát triển cơ sở hạ tầng thông tin thiết yếu hiện đại, đồng bộ.

            Thứ tư, triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.

            Thứ năm, triển khai thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực.

            Thứ sáu, phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên.

             Thứ bảy, chính sách hợp tác, hội nhập quốc tế.

            Thứ tám, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

          Nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông là chủ trì xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về CMCN lần thứ tư, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; triển khai Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh; phối hợp với Sở Công Thương trong việc xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng và triển khai thí điểm mô hình trường học tiên tiến, ứng dụng công nghệ số trong hệ thống giáo dục và đào tạo.

          Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được phân công chủ trì theo dõi, thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện vào ngày 15/11 hàng năm hoặc khi có yêu cầu (qua Sở Khoa học và Công nghệ).

          THIỆN ĐẠT

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quảng Trị tăng 17 bậc về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2020 (29/4/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (19/3/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/12/2020)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 (25/12/2020)
Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia (19/11/2020)
UBND tỉnh Quảng Trị họp nghe báo cáo đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh (10/11/2020)
Quảng Trị xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 (17/9/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao (21/7/2020)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (9/6/2020)