Công nghệ thông tin

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025


Ngày cập nhật: 25/12/2020 10:10:19 SA

Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5884/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức tỉnh được bố trí máy tính phục vụ công việc; 100% sở, ban ngành và địa phương có hệ thống mạng nội bộ (LAN); mạng diện rộng (WAN) tỉnh được xây dựng trên nền tảng mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối đến 100% các sở, ban ngành và địa phương.

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị thuộc top 20 tỉnh/ thành về xếp hạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thuộc top 20 tỉnh/ thành về xếp hạng Trang/ Cổng thông tin điện tử; Cổng thông tin điện tử tỉnh được xây dựng, tích hợp 100% cổng con thành phần của các sở, ban, ngành và địa phương nhằm cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quảng Trị thuộc top 20 tỉnh/ thành về xếp hạng Trang/ Cổng thông tin điện tử.

Về công tác bảo đảm an toàn thông tin: 100% máy tính cán bộ, công chức tỉnh được giám sát mã độc và chia sẻ dữ liệu mã độc lên Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; Quảng Trị thuộc nhóm các tỉnh/ thành xếp hạng B (mức khá) về đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Về công tác xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử: Tối thiểu 60% các sở, ban, ngành có hệ thống thông tin/ cơ sở dữ liệu dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh, kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung LGSP của tỉnh, hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; thực hiện kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ số bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, tư pháp,… để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch số 5884/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh gồm 53 nhiệm vụ, dự án; trong đó có 05 nhiệm vụ, dự án về phát triển hạ tầng kỹ thuật; 13 nhiệm vụ, dự án về triển khai các hệ thống nền tảng và cơ sở dữ liệu; 29 nhiệm vụ, dự án về phát triển ứng dụng và dịch vụ CNTT; 03 nhiệm vụ, dự án về bảo đảm an toàn thông tin và 03 nhiệm vụ, dự án về phát triển nguồn nhân lực CNTT. Các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ, dự án có trách nhiệm tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai các nhiệm vụ, dự án theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm sự lồng ghép về nội dung, kinh phí với các chương trình, kế hoạch, dự án chuyên ngành đang triển khai nếu có, tránh trùng lặp, lãng phí.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế, ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với Kế hoạch của tỉnh về ứng dụng CNTT phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

THIỆN ĐẠT

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quảng Trị tăng 17 bậc về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2020 (29/4/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (19/3/2021)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/12/2020)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 (25/12/2020)
Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia (19/11/2020)
UBND tỉnh Quảng Trị họp nghe báo cáo đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh (10/11/2020)
Quảng Trị xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 (17/9/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức khóa tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin và quản trị mạng nâng cao (21/7/2020)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (9/6/2020)