Công nghệ thông tin

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 15/11/2018 10:47:55 SA

Ngày 30/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng BCĐ, Ông Nguyễn Quân Chính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ và Ông Nguyễn Văn Tường – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng BCĐ.

Cổng Thông tin điện tử - Một trong những thành phần chính của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, phiên bản 1.0

BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; tiếp cận và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đại phương; Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên.

Quyết định số 2508/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2928/QĐ-UBND  ngày 29 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020.

Thiện Đạt

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (10/4/2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp (13/2/2019)
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (15/11/2018)
Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 (20/10/2018)
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (17/10/2018)
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (4/10/2018)
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030 (3/8/2018)