Công nghệ thông tin

Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại


Ngày cập nhật: 04/10/2018 8:11:21 SA

Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 4339/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Mục tiêu đặt ra của Kế hoạch số 4339/KH-UBND là nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước trong toàn tỉnh, có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; sẵn sàng thực hiện các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin mạng. Nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn tỉnh. Đảm bảo 100% các đơn vị có cán bộ chuyên trách CNTT được đào tạo chuyên sâu về an toàn, an ninh thông tin. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng đến 100% cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Phấn đấu 100% cơ quan nhà nước được áp dụng phương án an toàn thông tin phù hợp, triển khai chuẩn hóa cấp độ an toàn của các hệ thống thông tin và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị; 100% các hệ thống thông tin dùng chung, các hệ thống mạng LAN, máy chủ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và mạng chuyên dùng của các cơ quan nhà nước được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật nhằm bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng; 100% cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được giám sát, sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/24.

Kế hoạch số 4339/KH-UBND gồm 05 nội dung chính bao gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin; triển khai các nội dung xử lý sự cố an toàn thông tin; tích cực triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo văn bản hướng dẫn số 677/STTTT-CNTT ngày 15/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông; thường xuyên kiểm tra đánh giá tổng thể về an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; tiến hành xác định hệ thống thông tin cấp độ 4, cấp độ 5 theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2018.

Thiện Đạt

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (10/4/2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp (13/2/2019)
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (15/11/2018)
Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 (20/10/2018)
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (17/10/2018)
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (4/10/2018)
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030 (3/8/2018)