Công nghệ thông tin

Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030


Ngày cập nhật: 03/08/2018 8:25:30 SA

Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1765/QĐ-UBND ban hành Đề án: Xây dựng mô hình đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2023, Quảng Trị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và các giải pháp đồng bộ vào các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh để nâng cao năng lực  quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo ra môi trường, cuộc sống tốt đẹp cho người dân, doanh nghiệp; đến năm 2030, Quảng Trị tiệm cận được với các ĐTTM hiện đại trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và trên toàn quốc.

Mô hình Kiến trúc tổng thể đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị

 

Mô hình ĐTTM tỉnh Quảng Trị được xây dựng theo quan điểm: ứng dụng CNTT trong quá trình hiện đại hóa và hình thành các yếu tố hướng đến nền kinh tế tri thức; đó là một quá trình lâu dài, vì vậy cần phải có lộ trình và bước đi thích hợp; đòi hỏi một quá trình đổi mới không chỉ phương tiện, thiết bị mà quan trọng hơn là đổi mới quy trình, phương thức hợp tác và thay đổi thói quen của con người. Việc xây dựng ĐTTM phải lấy người dân làm trung tâm, các ứng dụng CNTT phải cải thiện và nâng cao tính tiện lợi hơn cho người dân. Việc xây dựng chính quyền điện tử kết hợp với xây dựng ĐTTM giúp cho cơ quan chính quyền điều hành và quản trị xã hội tốt hơn, từ đó cũng làm cho các mặt đời sống an sinh xã hội được cải thiện tốt hơn. Quá trình xây dựng ĐTTM phải có sự kế thừa và phát huy thành quả ứng dụng CNTT trong thời gian trước đó, các ứng dụng CNTT trong đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử. Việc xây dựng ĐTTM phải kế thừa phát huy các thành quả đã đạt được, tránh đầu tư trùng lặp gây lãng phí xã hội. Việc xây dựng ĐTTM phải bắt đầu bằng xây dựng một khung kiến trúc ĐTTM để làm công cụ quy hoạch việc xây dựng các ứng dụng ĐTTM, đảm bảo tích hợp, đồng bộ vào các lĩnh vực. Trên cơ sở đó ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT cho ĐTTM và lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Có 6 lĩnh vực đề xuất triển khai giai đoạn 2018-2023 bao gồm: Chính quyền điện tử với 10 dự án thành phần; Y tế thông minh với 03 dự án thành phần;  Giáo dục thông minh với 08 dự án thành phần; An ninh, an toàn trật tự với 03 dự án thành phần; Văn hóa và du lịch với 03 dự án thành phần; Giao thông vận tải với 01 dự án thành phần.

Có 9 giải pháp triển khai Đề án bao gồm: Giải pháp tổ chức quản lý về xây dựng ĐTTM; giải pháp xây dựng cơ chế chính sách; giải pháp phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT hướng đến ĐTTM; giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết; giải pháp tài chính; giải pháp khoa học và công nghệ; giải pháp an toàn, an ninh thông tin và giải pháp nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT trong xây dựng ĐTTM.

Quyết định số 1765/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          THIỆN ĐẠT

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (10/4/2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp (13/2/2019)
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (15/11/2018)
Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 (20/10/2018)
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (17/10/2018)
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (4/10/2018)
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030 (3/8/2018)