Công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện


Ngày cập nhật: 04/01/2018 8:16:33 SA

Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng chính quyền điện tử của các địa phương; cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng và tổ chức đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử tại cấp huyện, cấp xã; làm cơ sở để chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương về ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử các cấp; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần cụ thể hóa mô hình chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã.

Nội dung đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã, bao gồm: đánh giá về điều kiện sẵn sàng xây dựng mô hình chính quyền điện tử, cơ sở hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực CNTT và môi trường chính sách về ứng dụng CNTT. Nội dung đánh giá kết quả chính quyền điện tử gồm 04 nhóm tiêu chí bao gồm: nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện (tính minh bạch); nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác; nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch; nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm. UBND cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm khảo sát, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu báo cáo về mức độ Chính quyền điện tử hàng năm theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

THIỆN ĐẠT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (10/4/2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp (13/2/2019)
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (15/11/2018)
Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 (20/10/2018)
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (17/10/2018)
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (4/10/2018)
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030 (3/8/2018)