Công nghệ thông tin

Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh


Ngày cập nhật: 09/08/2017 1:48:27 CH

Ngày 04/8/2017 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 3844/KH-UBND về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu đặt ra đến hết năm 2017; các cơ quan nhà nước phải cung cấp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 353 dịch vụ và 40 nhóm dịch vụ hành chính công từ mức độ 3 trở lên nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 triển khai trong năm 2017 có trách nhiệm: Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cơ quan, đơn vị mình trong năm 2017 theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. Chuẩn hóa các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cung cấp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đồng thời đặt link liên kết Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Chủ động bố trí cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các dịch vụ công của mình tới người dân và doanh nghiệp qua các phương tiện thông tin đại chúng. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trực thuộc địa phương mình quản lý tổ chức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. 

Kế hoạch số 3844/KH-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh nhằm thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/46/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; qua đó góp phần vào việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến; hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
Thiện Đạt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (10/4/2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp (13/2/2019)
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (15/11/2018)
Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 (20/10/2018)
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (17/10/2018)
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (4/10/2018)
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030 (3/8/2018)