Công nghệ thông tin

Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh


Ngày cập nhật: 28/07/2017 8:26:43 SA

Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nội dung Quy chế được ban hành gồm 5 chương với 31 điều; quy định về việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng để xác thực thông tin, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử của các cơ quan Nhà nước; cán bộ, công chức của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngoài Chương I là những quy định chung; Chương II là những quy định về chữ ký số, chứng thư số và văn bản điện tử; Chương IV là những quy định về trách nhiệm quản lý và sử dụng chữ ký số; Chương V là những quy định về tổ chức thực hiện. Việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được quy định trong Chương II của Quy chế; cụ thể là việc đăng ký cấp mới chứng thư số được quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Quy chế; việc gia hạn chứng thư số được quy định tại Điều 12, Điều 13 của Quy chế; việc thu hồi chứng thư số được quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 của Quy chế; việc thay đổi thông tin người quản lý chứng thư số đối với chứng thư số của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 18 của Quy chế; việc quản lý và khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật được quy định tại Điều 20, Điều 21 của Quy chế.

Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã quy định 5 hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm:

Một là, cấm sử dụng chữ ký số nhằm chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoạt động buôn lậu hoặc tiến hành các hoạt động khác trái với pháp luật, đạo đức xã hội.

Hai là, cấm cản trở các cá nhân, tổ chức sử dụng chữ ký số. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số.

Ba là, cấm tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch điện tử.

Bốn là, cấm trực tiếp hoặc gián tiếp phá hoại hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; cản trở hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số; làm giả hoặc hướng dẫn người khác làm giả chứng thư số.

Năm là, cấm trộm cắp, gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép khóa bí mật của cá nhân, tổ chức khác.

Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.


Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

                                                                   Bài và ảnh: THIỆN ĐẠT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (9/6/2020)
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (24/4/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (16/4/2020)
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (15/4/2020)
Ban hành Thông tư mới Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (6/3/2020)
Ban hành Thông tư mới quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (6/3/2020)
Sở Thông tin và Truyền thông: Khai giảng khóa Bồi dưỡng tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin (16/7/2019)
Khai mạc lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (18/6/2019)
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (10/4/2019)