Công nghệ thông tin

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ


Ngày cập nhật: 10/10/2016 4:34:32 CH

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 4142/KH-UBND về  thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của tỉnh và chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2020, Quảng Trị triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, trên nhiều lĩnh vực; ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là các lĩnh vực liên quan nhằm phục vụ nhân dân như giáo dục, y tế, quản lý đất đai, môi trường, giao thông, điện, thủy lợi, hạ tầng đô thị và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân; từng bước xây dựng hạ tầng thông tin hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông, đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho mọi đối tượng; kết nối băng rộng trên phạm vi toàn tỉnh; sử dụng có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng và các chương trình, ứng dụng dùng chung của các cơ quan Đảng và Nhà nước; từng bước hình thành và phát triển công nghiệp CNTT, đặc biệt là công nghiệp phần mềm; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới nội dung, phương thức dạy và học, thúc đẩy xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc gia cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu triển khai có hiệu quả ứng dụng CNTT để phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

          Kế hoạch hành động của UBND tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ chính bao gồm: Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại; ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả; phát triển công nghiệp CNTT, kinh tế tri thức; phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, Internet và tăng cường hợp tác.

  Thiện Đạt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (10/4/2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp (13/2/2019)
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (15/11/2018)
Quảng Trị ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 (20/10/2018)
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (17/10/2018)
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (4/10/2018)
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030 (3/8/2018)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (17/7/2018)
Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị (16/7/2018)