Bưu chính - Viễn thông

Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác


Ngày cập nhật: 09/09/2020 9:03:42 SA

Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định gồm 5 Chương,  37 Điều quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn (SMS, MMS, USSD), thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, cụ thể:

1. Những quy định chung

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo tại Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet; doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ thư điện tử; người quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại; người sử dụng tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại liên quan hoạt động quảng cáo… (từ Điều 1 đến Điều 3, Chương 1).

2. Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

- Các biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư  điện tử, cuộc gọi rác. Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; danh sách không quảng cáo; danh sách đen địa chỉ IP phát tán thư điện tử rác (từ Điều 4 đến Điều 8, Chương 2).

- Trách nhiệm nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử; trách nhiệm của người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người sử dụng khi được người sử dụng dịch vụ đồng ý trước về việc nhận quảng cáo… Lưu trữ thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận từ chối của người sử dụng để phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thời gian tối thiểu 01 năm. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng: Chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác về hệ thống tiếp nhận tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) hoặc của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử; được quyền nhận hoặc từ chối quảng cáo; phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Intenret, thư điện tử, người quảng cáo và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (từ Điều 9 đến Điều 12, Chương 2).

3. Quy định về quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại

- Nguyên tắc gửi quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện quảng cáo không được phép quảng cáo là tập hợp các số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào hoặc người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó… Phải chấm dứt việc gửi đến người sử dụng việc quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người sử dụng dịch vụ. Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo. Nghị định quy định các yêu cầu đối với tin nhắn, gắn nhãn, chức năng từ chối quảng cáo; yêu cầu đối với thư điện tử, gắn nhãn, thông tin của người quảng cáo, chức năng  từ chối nhận thư quảng cáo; yêu cầu đối với cuộc gọi quảng cáo (từ Điều 13 đến Điều 21, Chương 3).

          - Hệ thống quản lý tên định danh: Hệ thống có chức năng quản lý, lưu trữ tên định danh trên phạm vi toàn quốc. Quy định về việc đăng ký, cấp giấy, gia hạn, thu hồi chứng nhận tên định danh (từ Điều 22 đến Điều 29, Chương 3).

- Quy định chế độ báo cáo (tĐiều 30 đến Điều 31, Chương 3).

4. Quy định xử phạt vi phạm hành chính (Chương 4)

Nghị định quy định bổ sung xử phạt vi phạm hành chính vào một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020 và thay thế Nghị số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác, Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác.

          Lâm Sáng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phát hành tem bưu chính về sự kiện 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972-2022) (4/1/2022)
Phát triển hạ tầng bưu chính đảm bảo cho chuyển đổi số (17/11/2021)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (15/11/2021)
Ban hành Quy định Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (1/11/2021)
Một số quy định mới về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (1/11/2021)
Duy trì, quản lý mạng bưu chính và triển khai mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ (27/10/2021)
Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (11/9/2021)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công tác PCTT&TKCN năm 2021 (16/7/2021)
Thông điệp Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin 2021: "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn" (19/5/2021)