Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 31/01/2018 9:35:18 SA

Ngày 29/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra 11 nội dung trọng tâm cần thực hiện tuyên truyền trong năm 2018. Đó là tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu,  các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp của tỉnh về cải cách hành chính; vai trò, tác động của cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; Tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tuyên truyền về Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020) theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Chương trình của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ-TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 6153/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang triển khai thí điểm; những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp; Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện cải cách hành chính ở các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt công tác cải cách hành chính; Thực hiện nghiêm các quy định trong việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức được tiếp cận thuận lợi trong việc tra cứu, giám sát; Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị đến từng các bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của từng cấp, từng ngành; các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức và công dân, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, sở hữu nhà ở, thuế, hải quan, y tế, giáo dục, lao động, chính sách xã hội; Các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát cải cách hành chính; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; Đề án Thành lập Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh; Tuyên truyền việc thực hiện hiệu quả Đề án tinh giản biên chế của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021 và Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ…

UBND tỉnh đã đề ra nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: Thông qua Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh, trang Thông tin điện tử của tỉnh để tuyên truyền một cách có hiệu quả; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc xây dựng các clip để tuyên truyền trên trang thông tin điện tử các đơn vị; Tuyên truyền thông qua giao ban báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, thông qua hình thức các cuộc thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; Tuyên truyền thông qua các đặc san, bản tin và các ấn phẩm xuất bản của các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính...


Xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông


Tin, ảnh: LỆ THỦY 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 3 và tháng 4 năm 2019 (17/5/2019)
Nhìn lại 5 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam: “Cú hích” cho văn hóa đọc (7/5/2019)
Họp báo giới thiệu Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ II, năm 2019 (7/5/2019)
Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 và 2/2019 (18/3/2019)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2019 (26/2/2019)
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (12/2/2019)
Khai mạc Hội báo xuân Kỷ Hợi (31/1/2019)
Hội nghị giao ban báo chí tháng 11 và 12 năm 2018 (11/1/2019)
Phát huy giá trị nghệ thuật dân gian Bài Chòi (9/11/2018)