CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

I

Danh mục thông tin công khai​  ​

1​

Văn bản quy phạm pháp luật​

2

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật​

3

Thông tin về dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ​

​4

Thông tin quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện​

​5

Thông tin chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở

​6

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng​ vốn đầu tư công,

​7

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của Sở và của đơn vị trực thuộc​

​8

Báo cáo tài chính năm​

II

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin​

1

  • Văn phòng Sở thông tin và truyền thông 51 Trần Hưng Đạo,Thành phố, Đông Hà, Quảng Trị qua số điện thoại:02333554715 hoặc qua email sotttt@quangtri.gov.vn

III

Biểu mẫu​

​1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân​

​2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp​

​3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin​