TTHC lĩnh vực Xuất bản

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy (Cấp huyện)

a) Trình tự thực hiện:

Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý. 

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Cấp huyện)

a) Trình tự thực hiện:

- Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Phòng Văn hóa – Thông tin chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Văn hóa – Thông tin phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

a) Trình tự thực hiện:

- Trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông để đăng ký.

- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận, viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trả lại và hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

a) Trình tự thực hiện:

- Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở phát hành) phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo từng trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 37 của Luật Xuất bản.

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đăng ký hoạt động cơ sở in

a) Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự, cơ sở in phải gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin – Truyền thông.

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

a) Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã đăng ký, cơ sở in phải nộp hồ sơ đến  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận, viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trả lại và hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do

Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận, viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trả lại và hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cấp lại Giấy phép hoạt động in

a) Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng hoặc có một trong các thay đổi sau đây: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in; người đứng đầu cơ sở in… Cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin – Truyền thông