TTHC lĩnh vực Viễn thông và Internet

Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông và internet


Ngày cập nhật: 28/07/2016 1:45:01 CH

a) Trình tự thực hiện: 

Trước ngày 10 hàng tháng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm báo cáo trực tiếp hoặc hướng dẫn các chi nhánh, các đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình phát triển thuê bao và dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông của tháng trước đó cho Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cách thức thực hiện: 

- Báo cáo qua mạng Internet (thư điện tử và qua trang thông tin điện tử);

- Báo cáo nộp tại bộ phận và trả kết quả hoặc qua đường Bưu chính theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 51 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  Điện thoại: 053.3554715. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

 - Báo cáo thống kê về  mạng lưới và dịch vụ Internet (Theo mẫu)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản báo cáo

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo thống kê về mạng lưới và dịch vụ Internet (Theo mẫu 06/DB của Thông tư 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông.

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

- Thông tư số 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Quyết định số 29/2014/ QĐ-UBND ngày 9/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(Theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Tài liệu mẫu đính kèm

Báo cáo thống kê về mạng lưới và dịch vụ Internet.doc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC