Tổng quan > Cơ cấu tổ chức > Văn phòng Sở
 |   -  Đăng Nhập    

Văn phòng Sở

 A. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác tổng hợp, tổ chức, hành chính, quản trị và kế toán tài chính của Sở.

B. Nhiệm vụ và Quyền hạn

+ Thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức và cán bộ: Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trong toàn Sở. Theo dõi, đề xuất công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, phối hợp với các phòng, ban đánh giá cán bộ , công chức , nhân viên (CBCCNV) hàng năm, thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ chính sách đối với CBCCNV theo quy định của Nhà nước.

+ Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xây dựng, trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền về các quy chế, quyết định về quản lý điều hành hoạt động của Sở.

+ Thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kế toán, tài chính, lễ tân, phục vụ tại cơ quan Văn phòng Sở.

+ Quản lý tài chính, tài sản của Sở và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

+ Là đầu mối thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, hiệu đính và trình tất cả các văn bản, hồ sơ có liên quan cho Giám đốc Sở ký và phê duyệt.

+ Lên chương trình làm việc tuần, tháng, quý, năm của Sở và lãnh đạo Sở.

+ Thường trực bảo vệ, trật tự an ninh, an toàn trong cơ quan.

+ Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo mô hình "một cửa" tiếp nhận hồ sơ ( thu phí nếu có) và trả hồ sơ cho các đối tượng theo quy định chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trong ngành Thông tin và truyền thông theo phân cấp của Lãnh đạo Sở.

+ Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tuần, tháng, quý, năm đột xuất khi cần thiết và cung cấp số liệu, thông tin về hoạt động của ngành cho các phòng chức năng có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

+ Quản lý lao động và việc chấp hành giờ giấc của cán bộ công nhân viên thuộc sở.

C. Cơ cấu tổ chức 
  

1. Phạm Thị Thái Linh

Chức vụ: Chánh Văn phòng

ĐT cơ quan:3554.715

DĐ: 0914. 222 551

Email: phamthithailinh@quangtri.gov.vn

Email: tranquang@quangtri.gov.vn

2. Phan Phương Thảo

Chức vụ:Phó Chánh Văn phòng

ĐT cơ quan:3504889

DĐ:0915261456

Email: phanphuongthao@quangtri.gov.vn

3. Đoàn Thị Khánh Linh

Chức vụ: Kế toán

ĐT cơ quan:3554.715

DĐ:0914125155

Email: doanthikhanhlinh@quangtri.gov.vn 

4. Lê Quang Vũ 

Chức vụ: Văn thư  

ĐT cơ quan:3554.715

DĐ:0987. 166 555

5. Phan Thị Lệ Hằng

Chức vụ: Phục vụ

ĐT cơ quan:3554.715

ĐT nhà: 3857304

DĐ:0913. 485 416

6. Trương Hữu Quốc

Chức vụ: Kỹ thuật

ĐT cơ quan:3554.715

ĐT nhà: 241295

DĐ:0945. 234 244