Tổng quan > Cơ cấu tổ chức > Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
 |   -  Đăng Nhập    

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

A-    Giới thiệu chung:

     Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị nguyên là Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông Quảng Trị, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (nguyên là Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Trị), được thành lập theo Quyết định số 2225/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của UBND Tỉnh Quảng Trị và được đổi tên theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2008 của UBND Tỉnh Quảng Trị.
     
     Trung tâm là một bộ phận cấu thành trong hệ thống tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông, hoạt động sản xuất kinh doanh cùng đơn vị trực thuộc khác trong dây chuyền công nghệ Bưu chính, Viễn thông, CNTT, thống nhất trong toàn tỉnh và trong cả nước, có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, viễn thông để thực hiện những mục tiêu chung của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tên gọi tắt:   Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

- Tên giao dịch quốc tế: 
       Quang Tri Information Technology and Communications Center

- Viết tắt là: QTIT

- Địa chỉ liên hệ:      28 Trần Hưng Đạo – Đông Hà - Quảng Trị

- Điện thoại:             053. 6.250 005

- Fax:                       053.3.555 514

- Website:                www.quangtriit.com.vn
 
B-     Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.

2. Hỗ trợ ứng cứu mạng khẩn cấp cho các tổ chức, công dân...

3. Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và sản xuất phần mềm tin học, thiết kế Website,....

4. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí xuất bản

5. Tư vấn xây dựng, lập dự án, thiết kế dự toán, thẩm định dự toán các công trình, dự án thuộc lĩnh vực Bưu chính viễn thông, CNTT. Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác khi Lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông yêu cầu.

C-    Hệ thống tổ chức:
 
       ۰ Giám đốc :       Trần Thanh Hà
             - Di động :                     0944. 172 468
             - Tel :                             053.6.250 008
             - Email :                        tranthanhha@quangtri.gov.vn  
            
۰ Các phòng:
         ۰ Phòng Hành chính :                          Tel:   053.6.250 005
         ۰ Phòng nghiệp vụ:                             Tel:   053.6.250 008
                    - Tổ Đào tạo                                     Tel:   053.6.250 008 
                    - Tổ Phần mềm                                  Tel:   053.6.250 008
                    - Tổ Phần cứng - Ứng cứu mạng       Tel:   053.3.504 909