Tổng quan > Cơ cấu tổ chức > Thanh tra Sở
 |   -  Đăng Nhập    

Thanh tra Sở

A. Vị trí và Chức năng

1. Thanh tra sở là cơ quan thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở được quy định tại quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Trị.

2. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông;

3. Thanh tra chuyên ngành Thôn thông phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; bảo đảm tính pháp chế và các quy định của pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, Báo chí xuất bản được thực hiện nghiêm chỉnh.

B. Nhiệm vụ và Quyền hạn

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, báo chí - xuất bản trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc và chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;

- Giúp Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan thực thi pháp luật, nhất là với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khác để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, báo chí – xuất bản;

- Thực hiện chức năng xử phạt các vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, báo chí – xuất bản theo luật định;

- Giúp Giám đốc Sở trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xác minh, kết luận vụ việc về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, báo chí- xuất bản; đề xuất với Giám đốc Sở biện pháp giải quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trên theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trong và ngoài cơ quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, tấn số vô tuyên điện, báo chí, xuất bản;

- Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản để trình UBND tỉnh;

- Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ, hủy bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hoặc pháp luật chuyên ngành về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin được phát hiện qua công tác thanh tra.

- Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Sở việc tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra và bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ làm công tác thanh tra các phòng VHTT huyện, thị xã trong tỉnh;

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra chất lượng dịch vụ chuyên ngành theo các tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước;
- Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả công tác thanh tra theo định kỳ với Giám đốc Sở, Thanh tra tỉnh và thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra khác do Giám đốc Sở giao.

(Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-TTTT ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông Quảng Trị)

C. Cơ cấu tổ chức

1. Trần Quang

Chức vụ: Chánh Thanh tra

ĐT cơ quan: 210631

ĐT nhà: 664190

DĐ:0934 891 666

Email: tranquang@quangtri.gov.vn

2. Lê Hữu Dũng

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

ĐT cơ quan:3554.580

ĐT nhà: 3858668

DĐ:0914178179

Email: lehuudung@quangtri.gov.vn

3. Lê Quang Trung

Chức vụ: Thanh tra viên

ĐT cơ quan:3554.580

ĐT nhà: 212343

DĐ:0989159209