Tổng quan > Cơ cấu tổ chức > Phòng Quản lý Công nghệ thông tin
 |   -  Đăng Nhập    

Phòng Công nghệ thông tin

A. Vị trí và Chức năng

Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin (QLCNTT) là bộ phận chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử. Bao gồm:

+ Công nghiệp(CN) CNTT(gồm CN phần cứng, CN điện tử, CN nội dung số, CN phần mềm và dịch vụ CNTT.

+ Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội

B. Nhiệm vụ và Quyền hạn

a.Quy hoạch, kế hoạch và tiêu chuẩn ngành:

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham mưu Lãnh đạo sở trình UBND tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển, ứng dụng CNTT-ĐT phù hợp với đặc thù của tỉnh và phù hợp với quy hoạch phát triển CNTT-ĐT của quốc gia.

- Tham mưu Lãnh đạo sở trình UBND tỉnh ban hành các quy định, các chuẩn, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng trong lĩnh vực CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

-Tham mưu Lãnh đạo sở trình UBND tỉnh ban hành các quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham mưu Giám đốc sở trình UBND tỉnh: Đề án Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Xây dựng quy chế hoạt động, vận hành, nâng cấp, đảm bảo hoạt động, an toàn thông tin cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Hướng dẫn các đơn vị kết nối, cung cấp nội dung thông tin và các dịch vụ hành chính công theo sụ phân công của UBND tỉnh.

b. Quản lý nhà nước về doanh nghiệp:

Tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, các khu công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT-ĐT.

- Theo dõi và hỗ trợ hoạt động của các hội ngành nghề liên quan đến CNTT- ĐT.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động dịch vụ công về CNTT-ĐT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham gia vào đoàn Thanh tra Sở để thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, các đại lý . . . hoạt động có liên quan đến CNTT- ĐT theo quyết định của Giám đốc

c.Quản lý nhà nước về dự án:

Tham gia thẩm định hoặc thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án CNTT trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

-Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan, tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá, nghiệm thu các các hạng mục công trình liên quan đến CNTT và các dự án mua sắm máy móc, thiết bị đối với các dự án thuộc lĩnh vực CNTT theo thẩm quyền quản lý được phân cấp.

d. Hợp tác phát triển:

- Tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức phát triển và ứng dụng CNTT-ĐT.

- Tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan (trường, viện, cơ quan nghiên cứu) nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực CNTT-ĐT.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở và là đầu mối trong các hoạt động hợp tác với các tỉnh/thành trong lĩnh vực CNTT-ĐT

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, đầu mối tổ chức các hội nghị hội thảo trong lĩnh vực CNTT-ĐT trong và ngoài nước. Chuẩn bị nội dung về CNTT-ĐT để Lãnh đạo Sở tham dự các hội nghị trong nước và quốc tế.

- Soạn thảo văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của phòng và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác do Giám đốc phân công.

(Ban hành theo Quyết định số 49/QĐ-TTTT ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông Quảng Trị)
C. Cơ cấu tổ chức

1. Phạm Thiện Đạt

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT cơ quan: (053). 6. 250 007

DĐ:0913. 485 000 - 0905. 07 15 79

Email: phamthiendat@quangtri.gov.com

2. Trần Thị Thuỳ Loan

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: (053). 6. 250 007

DĐ:0916. 964 222

Email: tranthithuyloan@quangtri.gov.com 

3. Trần Thanh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: (053). 6. 250 007

DĐ:0935.010487

Email: tranthanhtuan@quangtri.gov.com