Tổng quan > Cơ cấu tổ chức > Phòng Quản lý Bưu chính - Viễn thông
 |   -  Đăng Nhập    

Phòng Bưu chính - Viễn thông

A. Vị trí và Chức năng

Phòng Quản Lý Bưu chính, viễn thông là bộ phận chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Bưu chính và phát hành báo chí(BC&PHBC), viễn thông, internet, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyền điện và cơ sở hạ tầng thông tin; thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng khác khi lãnh đạo Sở giao.

B. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng các văn bản quản lý nhà nước về BC&PHBC, viễn thông, internet, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyền điện và cơ sở hạ tầng thông tin để lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền trình uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành; chịu trách nhiệm về nội dung văn bản đã trình; giúp lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về BC&PHBC, viễn thông, internet, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyền điện và cơ sở hạ tầng thông tin theo các văn bản quản lý đã ban hành;

2. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về BC&PHBC, viễn thông, internet, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyền điện và cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và quy hoạch phát triển ngành;

3. Tham mưu cho lãnh đạo Sở các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về BC&PHBC, viễn thông, internet, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyền điện và cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi đã phê duyệt;

4. Rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, xác định các mục tiêu, chương trình thuộc lĩnh vực phụ trách đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và quy hoạch ngành;

5. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng các quy định an toàn mạng bưu chính, viễn thông trên địa bàn; chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện sau khi ban hành;

6. Giúp lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với các đài phát thanh, truyền hình hoạt động trên địa bàn Tỉnh; kiểm tra, thanh tra hoạt động của các đơn vị (theo phân cấp của Bộ Thông tin và Truyền thông);

7. Phối hợp với phòng thanh tra của sở và các ngành liên quan kiểm tra, thanh tra các tổ chức, các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về: Internet, Tần số vô tuyến điện, công bố chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn thiết bị đo lường, chất lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ, tổ chức mạng lưới đường thư...

8. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính Tham mưu thẩm định các chương trình, dự án về BC&PHBC, viễn thông, Internet, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyền điện và cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của lãnh đạo Sở .

9. Giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, trên địa bàn tỉnh thông qua các tiêu thức cụ thể, theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, trên địa bàn tỉnh;

10. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực BC&PHBC, viễn thông, Internet, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyền điện và cơ sở hạ tầng thông tin;

12. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong việc tổ chức thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống lụt, bão; cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác;

13. Chủ trì, phối hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực BC&PHBC, viễn thông, Internet, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyền điện và cơ sở hạ tầng thông tin;

14. Tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của lãnh đạo Sở; tham gia công tác điều tra, khảo sát về lĩnh vực BC&PHBC, viễn thông, Internet, điện tử, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyền điện và cơ sở hạ tầng thông tin theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở;

15. Phối hợp, tác nghiệp theo yêu cầu của lãnh đạo với các bộ phận, đơn vị có liên quan để thực thi nhiệm vụ chung của Sở;

16. Giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực Bưu chính,Viễn thông do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

(Ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-TTTT ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông Quảng Trị)

C. Cơ cấu tổ chức

1. Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT cơ quan: 2210635

DĐ: 0913. 485 202

Email: nguyenthilehang@quangtri.gov.vn

2. Lê Văn Minh

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 2210635

DĐ: 0913. 485 255

3. Lâm Công Sáng

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 2210635

DĐ: 0947. 642 357