Tổng quan > Cơ cấu tổ chức > Phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản
 |   -  Đăng Nhập    

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

A. Vị trí và Chức năng

Phòng QL BC&XB là phòng chuyên môn, trực thuộc Sở TT&TT tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực BC-XB trên địa bàn tỉnh bao gồm:

Tham gia xây dựng các Đề án nằm trong chương trình, kế hoạch công tác lớn của Sở đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, theo sự phân công của Giám đốc Sở TTTT.

Phối hợp tham gia Quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp Báo chí và Xuất bản dài hạn, năm năm và hàng năm.

Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Xuất bản, Báo chí trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Hướng dẫn, phối hợp kiểm tra và chịu trách nhiệm theo dõi các tổ chức và cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Báo chí, Xuất bản; các quy hoạch, kế hoạch về Báo chí, Xuất bản đã được phê duyệt;

B. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1Về báo chí (Bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử trên mạng Internet):

1.1. Tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn;

1.2. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

1.3. Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;

1.4. Tham mưu trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

1.5. Chuẩn bị nội dung giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý theo quy định;

1.6. Theo dõi việc thực hiện các quy định của Pháp luật, các quy định của địa phương có liên quan về hoạt động Báo chí của các cơ quan Báo chí;

1.7. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương;

1.8. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xem xét đề nghị Giám đốc Sở cho phép các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn của địa phương mình;

1.9. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở cấp phép cho lắp đặt sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

1.10. Tiếp nhận, thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tác phẩm báo chí của cá nhân, tổ chức ở địa phương mà cá nhân tổ chức đó không thuộc cơ quan báo chí, đưa ra đăng báo, tạp chí hoặc phát trên đài phát thanh, truyền hình ở nước ngoài;

1.11. Soạn thảo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy chế tổ chức Hội thi về Báo chí;

2. Về xuất bản:

2.1. Hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo quy dịnh của pháp luật;

2.2. Hướng dẫn các điều kiện thành lập và kinh doanh về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật;

2.3. Thẩm định hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan thuộc tỉnh để Sở trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập nhà xuất bản theo quy định của pháp luật;

2.4. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép:

- Xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương;

- Nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương;

- Hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật về xuất bản;

- Triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; đề nghị tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép khi có những vi phạm pháp luật về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm ;

2.5. Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; chịu trách nhiệm kiểm tra và đề nghị xử lý khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

2.6. Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản tại địa phương theo thẩm quyền;

2.7. Đề nghị tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Giám đốc Sở đề nghị tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

2.8. Phối hợp thực hiện việc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Về quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm:

- Tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm trên địa bàn theo thẩm quyền thực hiện các quy định về quảng cáo;

- Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra các vi phạm của các cơ quan, tổ chức , cá nhân hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm trên địa bàn.

4. Về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ:

4.1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả với sản phẩm báo chí, xuất bản;

4.2. Đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền tác giả trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

4.3 Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân theo quy định của pháp luật;

5. Các công tác khác:

5.1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Giám đốc;

5.2 Tham mưu, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về thông tin đối với phòng văn hoá-thông tin thuộc UBND cấp huyện;

5.3. Phối hợp kiểm tra thực hiện các dịch vụ công về lĩnh vực thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

5.4. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của UBND cấp tỉnh;

5.5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin-Truyền thông và kế hoạch của Sở giao;

5.6.Thực hiện công tác phối hợp về lĩnh vực thông tin theo quy định của pháp luật;

5.7. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực về thông tin.

5.8. Hướng dẫn và phối hợp kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức vô chính phủ trong các lĩnh vực thông tin theo quy định của pháp luật.

(Ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-TTTT ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông Quảng Trị)

C. Cơ cấu tổ chức

1. Đoàn Phương Nam

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT cơ quan: 0233.3852.888

DĐ:0983 692 008

Email: doanphuongnam@quangtri.gov.vn

2. Nguyễn Thị Quỳnh Như

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

ĐT cơ quan: 0233.3852.888

DĐ:0914 561 952

Email: nguyenthiquynhnhu@quangtri.gov.vn

3. Giang Thị Lệ Thuỷ

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 0233.3852.888

DĐ:0943 747 207

Email: giangthilethuy@quangtri.gov.vn