Tổng quan > Cơ cấu tổ chức > Phòng Kế hoạch - Tài chính
 |   -  Đăng Nhập    

Phòng Kế hoạch - Tài chính

A. Vị trí và Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tài chính, thống kê; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế về dịch vụ công; phí, lệ phí; quản lý kinh tế chuyên ngành về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh, truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; tổ chức thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý; phân bổ ngân sách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

B. Nhiệm vụ và Quyền hạn

Chủ trì soạn thảo văn bản để lãnh đạo Sở trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành các hoạt động liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về nội dung các văn bản đã trình;

Giúp lãnh đạo Sở trong việc chuẩn bị và triển khai xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chiến lược phát triển Thông tin và Truyền thông quốc gia, khu vực trình Bộ Thông tin và Truyền thông thỏa thuận (trường hợp yêu cầu có ý kiến của Bộ) để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; theo dõi, tổng hợp và quản lý các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Chủ trì soạn thảo văn bản để lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch phát triển hệ thống Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh hoặc theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc; phối hợp, hướng dẫn các phòng chức năng có liên quan thuộc UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động theo định hướng, mục tiêu của tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quốc gia; tổng hợp kế hoạch hoạt động của toàn ngành (sau khi nghe các đơn vị bảo vệ hoặc gửi báo cáo) để lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc giao kế hoạch;

Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở lập kế hoạch, theo dõi các mặt hoạt động và kế hoạch triển khai công việc của toàn ngành; tổng hợp số liệu, thống kê, lập báo cáo tình hình hoạt động Thông tin và Truyền thông và phát triển các dịch vụ công thuộc ngành trên địa bàn tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định với UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tổ chức thẩm định hồ sơ khảo sát, hồ sơ về chương trình, dự án, báo cáo đầu tư, thiết kế - tổng dự toán đối với các dự án đầu tư về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Quản lý, hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá,… trong việc thực hiện các dự án về Thông tin và Truyền thông; đề xuất bổ sung, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đang áp dụng đối với các dự án về Thông tin và Truyền thông(các chỉ tiêu thuộc thẩm quyền của tỉnh phê duyệt);

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ tài liệu khảo sát, hồ sơ về dự án, thiết kế - dự toán, hồ sơ hoàn công các công trình, dự án chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của ngành theo quy định (tháng, quý, năm…); các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật;

Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ của Sở. Tổng hợp tình hình triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ của ngành theo yêu cầu của lãnh đạo Sở;

Chủ trì soạn thảo văn bản để lãnh đạo Sở trình Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung hoặc cho phép áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật mới hoặc đặc thù cho các chương trình, dự án về Thông tin và Truyền thông triển khai trên địa bàn tỉnh;

Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý các dự án đầu tư, ứng dụng và phát triển CNTT, truyền thông; tình hình khai thác, sử dụng, nâng cấp các công trình thuộc hệ thống hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện nhiệm vụ Quản lý đầu tư các nguồn vốn đầu tư được Bộ và UBND tỉnh giao;

Quản lý về tổ chức, cán bộ công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của phòng theo quy định của Pháp luật và phân công của lãnh đạo Sở;

Phối hợp với các phòng, các bộ phận, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở để thực hiện chức năng và nhiệm vụ chung của Sở;

Xây dựng kế hoạch, các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về Viễn thông và Internet, Bưu chính công ích; quản lý các dịch vụ công về Bưu chính Viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

Giúp Giám đốc Sở thực hiện các báo cáo tháng, quý, năm và những nhiệm vụ đột xuất khác về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông; tham gia thực hiện điều tra thống kê theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

C. Cơ cấu tổ chức

1. Hoàng Thị Hải Châu

Chức vụ: Phụ trách phòng - Phó Trưởng phòng

ĐT cơ quan: 3856.555

DĐ:0905055123

Email: hoanhaichau@quangtri.gov.vn

2. Nguyễn Quang Vượng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

ĐT cơ quan: 3856.555

DĐ:0905 012 888

3. Lê Khánh Hoàn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 3856.555

DĐ:0943105444