Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính là phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 11/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

A.   Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở (sau đây gọi tắt là Phòng KH-TC). Phòng KH-TC tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tài chính, hệ thống các chỉ tiêu, thống kê; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế về dịch vụ công; quản lý kinh tế chuyên ngành về thông tin và truyền thông; tổ chức thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

           B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, Dự án, đề án mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì soạn thảo văn bản tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch phát triển hệ thống Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh hoặc theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Tổ chức thẩm định hồ sơ khảo sát, hồ sơ về chương trình, dự án, báo cáo đầu tư, thiết kế - tổng dự toán đối với các dự án đầu tư về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, xây dựng và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của ngành theo quy định (quý, năm…); các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

6. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các chương trình mục tiêu, dự án đầu tư chuyên ngành về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

7. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý quy hoạch kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

8. Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ của Sở. Tổng hợp tình hình triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ của ngành theo yêu cầu của lãnh đạo Sở.

9. Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng, phối hợp với các đơn vị xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá chuyên ngành, danh mục dịch vụ sự nghiệp công về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

10. Thực hiện việc huy động, thu hút nguồn lực tài chính; Nhiệm vụ quản lý đầu tư các nguồn vốn đầu tư được Bộ và UBND tỉnh giao.

11. Đề xuất lãnh đạo Sở các hướng giải quyết các vấn đề khó khăn về thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án.

12. Tham mưu xây dựng kế hoạch và dự toán chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh hàng năm.

13. Tham mưu thực hiện công tác Nông thôn mới về tiêu chí ngành ngành thông tin và truyền thông: Xây dựng kế hoạch, chương trình trọng tâm, báo cáo, hướng dẫn, thẩm định, giám sát.

14. Thực hiện các báo cáo mang tính tổng hợp của ngành gồm: báo cáo chương trình trọng tâm; các Nghị quyết, Chỉ thị của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh; báo cáo tháng, quý, năm; các  các chương trình MTQG; đầu mối tổng hợp báo cáo các số liệu, các chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông theo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của Giám đốc Sở.

15. Chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Sở về tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; Tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các hoạt động về thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

16. Tổ chức việc học tập, nâng cao trình độ của công chức trong phòng; phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của Sở thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; Thực hiện các nội dung cải cách hành chính về lĩnh vực quản lý của phòng theo mục tiêu và chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở; Quản lý tài sản, hồ sơ tài liệu của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở; Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

         (Ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 11/5/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị)

C. Cơ cấu tổ chức

1. Hoàng Thị Hải Châu

Chức vụ: Phụ trách phòng - Phó Trưởng phòng

ĐT cơ quan: 3856.555

DĐ:0905055123

Email: hoanhaichau@quangtri.gov.vn

2. Lê Khánh Hoàn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 3856.555

DĐ:0943105444