Phòng Bưu chính - Viễn thông

A. Vị trí, chức năng

Phòng Bưu chính - Viễn thông là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nhà nước về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông trình UBND tỉnh ban hành.

2. Chủ trì, phối hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

3. Phối hợp tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thôngtrên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và quy hoạch phát triển ngành.

4. Tham mưu các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

5. Tham mưu xây dựng các quy định về an toàn và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet;truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến diện được sử dụng có điều kiện.

7. Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát bằng văn bản cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh; Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo thẩm quyền.

8. Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn.

9. Phối hợp kiểm tra, thanh tra các tổ chức, các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

10. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

11. Tham mưu trong việc tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

12. Tham mưu thực hiện công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực bưu chính,viễn thông, tần số vô tuyến điện do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

13. Thống kê, báo cáo, điều tra, khảo sát trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

14. Tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo các phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn.

15. Phối hợp, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo Sở với các bộ phận, đơn vị có liên quan để thực thi nhiệm vụ chung của Sở.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

(Ban hành theo Quyết định số 29/QĐ-STTTT ngày 11/5/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyn thông Quảng Trị)

C. Cơ cấu tổ chức   

1. Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT cơ quan: 0233  371.6868

DĐ: 0913 485 202

Email: nguyenthilehang@quangtri.gov.vn

2. Lê Văn Minh

Chức vụ:Phó Trưởng phòng

ĐT cơ quan: 0233  371.6868

DĐ: 0913 485 255

Email: levanminh@quangtri.gov.vn

3. Lâm Công Sáng

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT cơ quan: 0233 371.6868

DĐ: 0911 391 678

Email: lamcongsang@quangtri.gov.vn