Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Sở:

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị hiện có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở. Phó Giám đốc giúp việc giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. 
Giám đốc và Phó Giám đốc do UBND Tỉnh bổ nhiệm theo qui định hiện hành của Chính phủ và Tỉnh về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh. 

 1. Nguyễn Văn Tường

 Chức vụ : Giám đốc Sở 

 Điện thọai cơ quan : (053).3. 554 717

 Di động : 0913. 485 128

 E. Mail : nguyenvantuong@quangtri.gov.vn

2. Nguyễn Hoàn

 Chức vụ : Phó Giám đốc Sở - Phụ trách lĩnh vực Báo chí – Xuất bản

 Điện thọai cơ quan : (053).2. 210 632

 Di động : 0982. 107 959

 E. Mail : nguyenhoan@quangtri.gov.vn

 3. Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ : Phó Giám đốc Sở - Phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin

Điện thọai cơ quan : (053). 3. 577 126

Di động : 0913595014

E. Mail : nguyenthihuyenqt@quangtri.gov.vn

2. Cơ cấu các phòng ban và đơn vị trong Sở: 
a/ Các phòng ban chuyên môn 

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Phòng Công nghệ thông tin 

- Phòng Bưu chính - Viễn thông
b/ Các đơn vị sự nghiệp 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND Tỉnh xem xét quyết định thành lập thêm các đơn vị sự nghiệp khác để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 
3. Biên chế và tài chính: 
Biên chế của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ nằm trong tổng biên chế quản lý nhà nước của Tỉnh. UBND Tỉnh quyết định tổng số biên chế của Sở trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở Nội vụ.