Quản lý nhà nước > Công nghệ thông tin
 | Đăng Ký  -  Đăng Nhập    

Công nghệ thông tin

Lịch    
Góp ý dự thảo quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh quảng trị
Cập nhật: 10/4/2015

Góp ý dự thảo quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh quảng trị

Xem tiếp

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Cập nhật: 21/1/2015

Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về ...

Xem tiếp

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015
Cập nhật: 30/12/2014

.

Xem tiếp

V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014
Cập nhật: 19/12/2014

Thực hiện văn bản số 3531/BTTTT-TTH ngày 03/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gửi báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2014 và văn bản số 4502/UBND-VX ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014; 

Xem tiếp

Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
Cập nhật: 12/12/2014

.

Xem tiếp

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
Cập nhật: 14/3/2014

Ngày 07/3/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT quy định chế độ báo ...

Xem tiếp

Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao
Cập nhật: 15/4/2014

Đây là nội dung của Thông tư mới được ban hành số 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm ...

Xem tiếp

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015
Cập nhật: 30/3/2012

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và quyết định 398/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020. Ngày 06/5/2011 UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Kế hoạch số 1021/KH-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015. Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 ...

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
Cập nhật: 30/3/2012

Nhằm nâng cao năng lực của việc ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước, phục vụ ...

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Cơ quan nhà nước
Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành một số Thông tư về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuậ
Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ
Bắt buộc áp dụng chữ ký số cho 6 loại tiêu chuẩn
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015
Danh sách các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Dự án ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2010
Dự án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị
Danh sách các dự án CNTT đã được thẩm định trong năm 2008
Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Bộ TT& TT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
Ban hành Thông tư “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam”