Quản lý nhà nước > Báo chí > Văn bản chỉ đạo
 |   -  Đăng Nhập    

Văn bản chỉ đạo

Lịch    
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/05/2014 v/v Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 26/5/2014

.

Xem tiếp

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Cập nhật: 11/3/2014

Ngày 06/01/2011, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định02/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, báo chí. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản mà không phải là tội phạm và theo ...

Xem tiếp

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Cập nhật: 14/3/2014

Ngày 06/01/2011, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định02/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, báo chí. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản mà không phải là tội phạm và theo ...

Xem tiếp

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Cập nhật: 11/3/2014

Ngày 06/01/2011, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định02/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, báo chí. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản mà không phải là tội phạm và theo ...

Xem tiếp

Gia hạn thẻ nhà báo đến tháng 3/2011
Cập nhật: 14/3/2014

Do khối lượng hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ nhà báo khá lớn, ngày 31/12, Bộ Thông tin & Truyền thông quyết định gia hạn sử dụng thẻ nhà báo giai đoạn 2006 - 2010. Theo quy định, ngày 31/12/2010 là ngày hết hạn thẻ nhà báo giai đoạn 2006 - 2010 song Bộ Thông tin - Truyền thông đã quyết định gia hạn sử dụng để phục vụ việc cấp, đổi thẻ nhà báo đợt mới (giai đoạn 2011 - 2015).

Xem tiếp

Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
Cập nhật: 11/3/2014

Ngày 20/8/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đã ban hành thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT - BTTTT – BYT hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS. Thông tư liên tịch quy định việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh truyền hình đối với từng thể loại được phát sóng như hình thức tin tức, hình thức phóng ...

Xem tiếp

Hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài phát thanh- truyền hình thuộc cấp huyện
Cập nhật: 11/3/2014

Ngày 27/7/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT- BTTTT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài phát thanh- Truyền hình thuộc cấp huyện. Theo đó, Đài phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh) là đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo ...

Xem tiếp

Tăng trách nhiệm của cơ quan nhà nước với hoạt động báo chí
Cập nhật: 15/4/2014

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Chỉ thị về việc tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan ...

Xem tiếp

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san
Cập nhật: 11/3/2014

Ngày 19/7/2010, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 16/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san. Theo đó, giấy phép hoạt động của báo in có hiệu lực trong thời gian 10 năm kể từ ngày ký giấy phép; thời hạn của giấy phép xuất bản đặc san, xuất bản số phụ, phụ trương được cơ quan quản lý về báo chí quy định trong từng giấy phép; sau 90 ngày kể từ ngày giấy phép hoạt động báo in có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không xuất bản ấn phẩm báo chí thì giấy phép không ...

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối thuê bao
Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
Tăng trách nhiệm của cơ quan nhà nước với hoạt động báo chí
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí
Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình có hiệu lực mười (10) năm
Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền